2015-12-30 12:20:04

Zarządzenie Starosty nr 32/2015


w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej więcej...

2015-12-18 12:38:59

Zarządzenie Starosty nr 31/2015


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2015 r. w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2015-12-04 10:19:10

Zarządzenie Starosty nr 30/2015


w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lęborku. więcej...

2015-11-30 14:46:29

Zarządzenie Starosty nr 29/2015


w sprawie organizacji i zasad działania Punku Potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) więcej...

2015-11-30 14:42:00

Zarządzenie Starosty nr 28/2015


w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i realizacji działań zakładających kompleksowe wspomaganie szkół i placówek systemu oświaty Powiatu Lęborskiego w celu podniesienia jakości edukacji ogólnej, zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" RPO WP 2014-2020 więcej...

2015-11-23 14:47:52

Zarządzenie Starosty nr 27/2015


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-11-18 14:33:13

Zarządzenie Starosty nr 26/2015


w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-11-12 09:10:02

Zarządzenie Starosty nr 25/2015


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu oraz ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Lęborskiego więcej...

2015-10-12 11:32:17

Zarządzenie Starosty nr 24/2015


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej Zarządzeniem nr 1/2013 Starosty Lęborskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku więcej...

2015-09-17 09:28:35

Zarządzenie Starosty nr 23/2015


w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2015-09-17 09:27:17

Zarządzenie Starosty nr 22/2015


w sprawie wprowadzenia zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-09-17 09:17:48

Zarządzenie Starosty nr 21/2015


w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg przebiegających na obszarze Powiatu Lęborskiego oraz powierzenia usuwania pojazdów i prowadzenia tego parkingu. więcej...

2015-09-07 11:57:37

Zarządzenie Starosty nr 20/2015


w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu wojewódzkim pod kryptonimem "POMORZE-2015" więcej...

2015-09-04 13:06:45

Zarządzenie Starosty nr 19/2015


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania członków do Grupy Samooceny realizującej zadania wdrożeniowe metody CAF i przeprowadzenia samooceny w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-08-31 11:23:59

Zarządzenie Starosty nr 18/2015


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych. więcej...

2015-07-29 10:44:14

Zarządzenie Starosty nr 17/2015


w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-07-28 15:09:31

Zarządzenie Starosty nr 16/2015


w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku w związku z przekazaniem Wicestaroście Lęborskiemu, Sekretarzowi Powiatu Lęborskiego oraz Skarbnikowi Powiatu Lęborskiego bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi komórkami organizacyjnymi. więcej...

2015-07-24 14:28:48

Zarządzenie Starosty nr 15/2015


zmieniające zarządzenie Starosty Lęborskiego Nr 12/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Powiecie Lęborskim więcej...

2015-07-22 09:00:51

Zarządzenie Starosty nr 14/2015


w sprawie przekazania Sekretarzowi Powiatu Lęborskiego nadzoru nad samodzielną komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-07-21 09:04:49

Zarządzenie Starosty nr 13/2015


w sprawie przekazania Wicestaroście Lęborskiemu bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi komórkami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-07-03 09:06:23

Zarządzenie Starosty nr 12/2015


w sprawie sposobu realizacji przedsięwzięć określonych w Zarządzeniu Nr 154/2015 Wojewody pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego. więcej...

2015-06-11 12:41:58

Zarządzenie Starosty nr 11/2015


w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim więcej...

2015-06-09 13:44:53

Zarządzenie Starosty nr 10/2015


W sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. więcej...

2015-05-18 10:07:19

Zarządzenie Starosty nr 9/2015


w sprawie wyrażenia woli na zawarcie ugody z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 260 obr. Redkowice, gm. Nowa Wieś Lęborska, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w którego imieniu działa Starosta Lęborski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej więcej...

2015-04-17 09:27:16

Zarządzenie Starosty nr 8/2015


w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i włączenia koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego Powiatu Lęborskiego do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" więcej...

2015-03-25 08:21:05

Zarządzenie Starosty nr 7/2015


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 3 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-03-19 15:10:20

Zarządzenie Starosty nr 6/2015


w sprawie powołania członków do Grupy Samooceny realizującej zadania wdrożeniowe metody CAF i przeprowadzenia samooceny w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-03-16 12:06:41

Zarządzenie Starosty nr 5/2015


w sprawie powołania Kapituły Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej więcej...

2015-02-23 10:28:07

Zarządzenie Starosty nr 4/2015


w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2015-02-11 11:06:20

Zarządzenie Starosty nr 3/2015


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej Zarządzeniem nr 1/2013 Starosty Lęborskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku więcej...

2015-02-02 12:48:54

Zarządzenie Starosty nr 2/2015


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i placówce opiekuńczo - wychowawczej Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2015 więcej...

2015-01-15 15:16:09

Zarządzenie Starosty nr 1/2015


w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...