drukuj

2013-09-09 15:14:16

Wniosek o pozwolenie na budowę


WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ - załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r (poz. 1013)


karta informacyjna pozwolenia na budowę

Organ właściwy: Starosta Lęborski
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pokój 206, 208, 209, 210)
Podstawa prawna: -        - art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 z 2010r., poz. 1623, ze zm.),

-        art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267).
Sposób załatwienia sprawy: 1) formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku

2) formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku (pokój 206, 208, 209, 210)

3) formularz wniosku można pobrać ze strony Powiatu Lęborskiego tutaj
Miejsce złożenia dokumentów: Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku
Pracownicy Wydziału Budownictwa:

- Naczelnik Wydziału Budownictwa - Wiesław Krefft (pokój 210, tel. 59 863 28 58)

- Gmina Miasto Lębork- Grzegorz Graboś (pokój 208, tel. 59863 28 28)

- Gmina Miejska Łeba i Gmina Wicko - Kazimierz Ostapko (pokój 206, tel. 59 863 28 39)

- Gmina Cewice i Gmina Nowa Wieś Lęborska – Adam Etmański (pokój 206, tel. 59 863 28 27)

- zaświadczenia i instalacje gazowe - Krystyna Gorloff (pokój 209, tel. 59 863 28 29)

- archiwista - Agata Bergmann (pokój 208, tel. 59 863 28 28)

Godziny przyjmowania Interesantów: poniedziałek 830 - 1430

wtorek- piątek 800 - 1430
Wymagane dokumenty: 1) wniosek o pozwolenie na budowę winien zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba),

b)adres zamieszkania,
c) nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego,

d) rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych,

e) numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych

f) określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót.
2) do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
a)  projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu
b) o oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623)
c) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) w przypadku obiektów budowlanych , do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła nie będącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych  dla których to obiektów  przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji  i urządzeń do ogrzewania tych obiektów  wynosi mniej niż 50kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane  w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kongregacji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych , a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo  energetyczne zajmujące się przetwarzaniem ciepła  i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny  sprzedaży ciepła, o której mowa w art.23 ust.2pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

- odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się  przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

-audyt, o którym mowa w art.28ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia  z 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U.Nr.94,poz 551), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej  zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego  indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystywane  do dostarczania ciepła do tego obiektu.

e)do wniosku o pozwolenie  na budowę obiektów  budowlanych:

-których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników takich jak: obiekty  energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub

-których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć  specjalistyczną opinie wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną  wskazaną przez właściwego ministra.

f)analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile SA dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii ze źródeł odnawialnych, Kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

-roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

-dostępne nośniki energii,

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,

-wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

*systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

*systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

-obliczenia optymalizacyjno- porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

-wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię,

g) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

h) dowód opłaty skarbowej.
Opłaty: na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1535 ze zm.)
 - opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
1) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł,
- nie więcej niż - 539 zł,
2) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
3) innego budynku - 48 zł,
4) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
5) budowli związanych z produkcją rolniczą - 112 zł,
6) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł,
7) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł,
8) innych budowli - 155 zł,
9) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł,
- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego - 38 zł,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 35 ust. 6 Ustawy Prawo budowlane do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o pozwolenie na budowę (BP-1).pdf 2015-08-21 11:58:15 Starostwo Informatyk
załącznik Wniosek o pozwolenie na budowę (BP-1).doc 2015-08-21 11:58:18 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 09.09.2013 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2015 11:59
Liczba wyświetleń: 4783