Tu jesteś: » Starostwo Powiatowe » Wydziały
 
drukuj

2013-07-04 14:26:12

Wydział Geodezji


Adam Zielke - Geodeta Powiatowy - Naczelnik
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8632 834
I piętro pokój 118 tel. 59 8632 843
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
II piętro pokój 220, 221 tel 59 8632 841
- referat Ewidencji Gruntów i Budynków
I piętro pokój 120 tel. 59 8632 840
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
I piętro pokój 126 tel. 59 8632 835, 59 8623 956, 59 8621 873, fax 59 8621 873
- Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
I piętro pokój 126 tel. 59 8632 854, 59 8623 956, 59 8621 873, fax 59 8621 873

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:
1) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,
b) wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości w posiadanie, o nadanie własności, o przyznanie nieruchomości zamiennej lub wynagrodzenia pieniężnego,
c) orzekanie o nadaniu i nabyciu nieruchomości, ustalanie cen nabycia,
d) zlecanie i odbiór robót związanych ze sporządzaniem dokumentacji pomiarowo-klasyfikacyjnej dla nieruchomości przekazywanych rolnikom, którzy zdali gospodarstwo na Skarb Państwa w zamian za zaopatrzenie emerytalne, jak również dla nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanych Administracji Lasów Państwowych pod zalesienie,
e) przyznawanie nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal mieszkalny i budynki gospodarcze, na które przysługiwało prawo do bezpłatnego korzystania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
f) przyjmowanie nieruchomości i wywieszanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
g) przekazywanie organowi wojskowemu, na jego wniosek gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przejmowanie gruntów zbędnych,
h) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
i) utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
j) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,
k) tworzenie zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz gospodarowanie nimi,
l) ustanowienie trwałego zarządu oraz jego wygaszanie,
m) ustalanie i pobieranie opłat rocznych za nieruchomości,
n) sporządzanie i wykładanie map taksacyjnych oraz ustalanie wartości katastralnej nieruchomości,
o) nieodpłatne przekazywanie gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców,
p) realizacja zadań z zakresu wywłaszczania nieruchomości.
2) w zakresie geodezji i kartografii:
a) realizacja zadań Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) prowadzenie rejestru wartości nieruchomości,
d) gromadzenie i techniczne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz jego udostępnianie,
e) wykonywanie czynności materialno - technicznych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów w zakresie uzgodnionym z wydziałem właściwym d/s ewidencji gruntów,
f) prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym zabezpieczenie zadań w zakresie koordynacji i uzgodnień usytuowania projektowanych sieci,
sprzedaż map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, danych operatów ewidencji gruntów utrzymywanych w aktualności,
g) sprzedaż map i innych materiałów oraz informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków,
h) utrzymywanie w aktualności ewidencji granic administracyjnych,
i) wykonywanie innych usług geodezyjno - kartograficznych bezpośrednio bądź pośrednio związanych z państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 04.07.2013 14:26
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 10:59
Liczba wyświetleń: 2368