drukuj

2013-03-15 14:05:23

Zezwolenie na zbieranie odpadów


WYMAGANIA DLA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA  NA ZBIERANIE ODPADÓW


Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 115 tel. nr (59) 86 32 821.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p. zm.).

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki*:

1. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,

2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p. zm.), o ile jest wymagana. 

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku  braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  616 zł,
  zgodnie z ustawą z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) na podstawie cz. III, pkt 43c ppkt a załącznika do ustawy,

  Wpłata na konto Urzędu  Miasta w Lęborku:

  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

  82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

  * -wszelkie  dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

   
  Podstawa prawna:

  - art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p. zm.).

  - § 3 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.20014r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016r. r., poz. 23).                  

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WYMAGANIA DLA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW.doc 2016-03-10 12:06:05 Administrator Admin
załącznik WYMAGANIA DLA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW.pdf 2016-03-10 12:06:10 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 15.03.2013 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016 12:05
Liczba wyświetleń: 1008