drukuj

2013-03-15 14:01:24

Zezwolenie na transport odpadów


Zezwolenie na transport odpadów


 
Wymagane dokumenty:

-  Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów zgodny z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach /tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.,  Nr 185, poz. 1243 ze zm./,

Wniosek powinnien zawierać:  

1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu,

2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w przypadku transportu odpadów),

 

 1. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

  4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,

  5. okres wykonywania działalności.

  Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

  1. kopię dowodu rejestracyjnego samochodu, w przypadku transportu (z aktualnymi badaniami technicznymi).
  2. aktualne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych),
  3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

 • Opłata skarbowa:
  - 616 zł,

  zgodnie z ustawą z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. 783 ze zm.) na podstawie cz. III, poz. 44, pkt. 1 załącznika do ustawy,

  Wpłata na konto Urzędu  Miasta w Lęborku:

  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

  82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5

  Termin załatwienia sprawy:
  Zgodnie z KPA - do miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

  Jednostka odpowiedzialna:
  Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 115 tel. nr (059) 86 32 821.

  Tryb odwoławczy:
  Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

  Podstawa prawna:

  -  art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach /Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.)w związku z art. 28 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach /tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.,  Nr 185, poz. 1243 ze zm./,

  - § 3 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.20014r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016. r., poz. 23).

 


 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zezwolenie na transport odpadów.pdf 2016-03-10 12:11:20 Administrator Admin
załącznik Zezwolenie na transport odpadów.doc 2016-03-10 12:11:15 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 15.03.2013 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016 12:07
Liczba wyświetleń: 901