drukuj

2013-03-15 13:54:58

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów


WYMAGANIA DLA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA PRZETWARZANIE  ODPADÓW


Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 115 tel. nr (59) 86 32 821.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy złożyć zgodnie  z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 21z p. zm.):

Wniosek musi zawierać:

1) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.

2) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania.

3) Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku*.

4) Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów.

5) Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

6) Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej.

7) Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.

8) Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

9) Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.

10) Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów.

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki*:

1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p. zm.), o ile jest wymagana. 

2. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku  braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  616 zł,

zgodnie z ustawą z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) na podstawie cz. III, pkt 43c ppkt b załącznika do ustawy,

Wpłata na konto Urzędu  Miasta w Lęborku:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

  82 2030 0045 1110 0000 0219 7910


* -wszelkie  dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Podstawa prawna:

- art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p. zm.),

 

- § 3 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.20014r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).


-  art. 71 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p. zm.), o ile jest wymagana,

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016. r., poz. 23).

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WYMAGANIA DLA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW.pdf 2016-03-10 12:23:58 Administrator Admin
załącznik WYMAGANIA DLA WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW.doc 2016-03-10 12:23:52 Administrator Admin
załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.doc 2016-03-10 12:23:42 Administrator Admin
załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.pdf 2016-03-10 12:23:47 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 15.03.2013 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016 12:22
Liczba wyświetleń: 974