drukuj

2012-01-30 12:40:18

Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tej dokumentacji.
2. 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej spełniającej wymagania określone w stosownym Rozporządzeniu Ministra Środowiska, odpowiadającym rodzajowi wykonanej dokumentacji.
3. Dokumentacja geologiczna w postaci dokumentu elektronicznego.

OPŁATY:

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie lub zmianę decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
2. 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
3. 5 zł - za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
4. - Opłatę tę można uiścić bezpośrednio w kasie lub  na konto Urzędu Miasta w Lęborku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  82 2030 0045 1110 0000 0219 7910.
5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

TERMIN ODPOWIEDZI:


Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY:


Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z  2016 r., poz. 23).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987).

Informacji udziela geolog powiatowy, pok. 113 w każdy piątek, w godz. 800 do 1500.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin.pdf 2016-04-06 14:09:01 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.01.2012 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 14:07
Liczba wyświetleń: 916