drukuj

2012-01-30 12:25:55

Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż


Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze działalność w zakresie:
 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów,

1a) poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

2) wydobywania kopalin ze złóż,

2a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,

3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

4) podziemnego składowania odpadów,

5) podziemnego składowania dwutlenku węgla

- może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.


Zgodnie z art. 21 ust. 2, 4, 5, w sprawach nieuregulowanych w w/w ustawie do koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

  1)  obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
  2)  wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
  3)  działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych
- udziela starosta.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz każda jej zmiana wymaga uzgodnienia z właściwymi organami.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYMAGANIA WNIOSKU:

Zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy pgg we wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:

1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

  1. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wypis z ewidencji gruntów i budynków.
  2. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
  3. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
  4. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust.1 w/w ustawy we wniosku określa się również:
  1)  złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  2)  wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  3)  stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
  4)     projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  5)     geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
Do wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1, dołącza się dowody istnienia:
  1)  prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
  2)  prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego;

We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1ustawy pgg.

DO WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI DOŁĄCZA SIĘ TAKŻE:
1) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 pgig - wypis z ewidencji gruntów i budynków.

2) załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.


Zgodnie z art. 25 ust. 1 pgig we wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa się również cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny wskazuje się także minimalną kategorię rozpoznania złoża.

W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.


Opłata skarbowa za udzielenie koncesji wynosi obecnie 616 zł.
Opłata skarbowa za zmianę koncesji w zakresie przedłużenia terminu ważności koncesji lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi obecnie 308 zł (za zmiany koncesji w innym zakresie opłata skarbowa wynosi 10 zł).

Opłatę należy wnieść z chwilą powstania takiego obowiązku a dowód wniesienia opłaty skarbowej załączyć do tego wniosku.

Opłatę tę można uiścić bezpośrednio w kasie lub  na konto Urzędu Miasta w Lęborku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  82 2030 0045 1110 0000 0219 7910.
.
CO OKREŚLA KONCESJA:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze koncesja określa:
  1)  rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
  2)  przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
  3)  czas obowiązywania koncesji;
  4)  termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby - przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Ponadto koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

Zgodnie z art. 32 koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża wyznacza również granice obszaru i terenu górniczego. Podstawą wyznaczenia przez starostę granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna.

Obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów górniczych.
Jeżeli nie zagraża to prawidłowemu wykorzystaniu złoża, obszar górniczy wyznaczony w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża może obejmować część złoża.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może określać:
  1)  minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem;
  2)  warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.
Koncesja udzielona przez starostę określa również sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.

Do zmiany koncesji
stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Współdziałanie z organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w szczególności w zakresie zgodności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7.
Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji, jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą wyznaczone w koncesji granice terenu górniczego. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu powyżej organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.

ODWOŁANIA:

Od decyzji w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia koncesji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku  za pośrednictwem Starosty Lęborskiego.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z KONCESJI:

Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany
z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, organ koncesyjny przenosi, w drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu, który:
  1)  spełnia wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej;
  2)  wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;
  3)  w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw;
  4)  w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z informacji geologicznej;
  5)  wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
Wymaganie w zakresie wykazania się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej albo przyrzeczeniem uzyskania tego prawa nie dotyczy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego.
Przeniesienie koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie.

Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji.
Przed przeniesieniem koncesji organ koncesyjny może zmienić formę, zakres lub sposób zabezpieczenia.

Przeniesienie koncesji następuje pod warunkiem przedstawienia przez podmiot, na który jest przenoszona koncesja, dowodu utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.

Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.
Ten, kto z mocy odrębnych przepisów wstąpił w prawa wynikające z decyzji wydanych na podstawie ustawy, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w te prawa przedstawić organowi właściwemu do jej podjęcia dowody potwierdzające następstwo prawne. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 9, organ koncesyjny wzywa do niezwłocznego przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo prawne.

Koncesje dotyczące kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, nie przechodzą na:

1) spółki, o których mowa w art. 494 i art. 531 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przypadku, gdy skład akcjonariatu lub udziałowców spółki przejmującej albo nowo zawiązanej jest tożsamy ze składem akcjonariatu lub udziałowców spółek łączących się;

2) nabywcę przedsiębiorstwa upadłego na podstawie art. 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.);

3) nabywcę przedsiębiorstwa na podstawie art. 55 Kodeksu cywilnego.STRONY POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 41 ustawy prawo geologiczne i górnicze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stronami postępowań w sprawie udzielenia koncesji w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści).

Stronami postępowań prowadzonych w w/w sprawach nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych.

Informacji udziela geolog powiatowy, pok. 113 w każdy piątek, w godz. 800 do 1500.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż.pdf 2016-04-06 14:02:32 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.01.2012 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 14:01
Liczba wyświetleń: 1327