drukuj

2012-01-30 12:13:46

Projekty robót geologicznych


Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Decyzję, o której mowa powyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza, prezydenta.

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej.

Wymagane dokumenty:
-Wniosek przewodni;
-2 egzemplarze Projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy - art. 79, 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696);
-dowód dokonanej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych wynosi w chwili obecnej 10 zł. Opłatę tę należy wnieść przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych a dowód wniesienia opłaty skarbowej załączyć do tego wniosku.
Działając w imieniu inwestora należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej za nie w wysokości 17 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, w kasie lub  na konto Urzędu Miasta w Lęborku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Informacji udziela geolog powiatowy, pok. 113 w każdy piątek, w godz. 800 do 1500.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Projekty robót geologicznych.pdf 2016-04-06 14:05:27 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.01.2012 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 14:03
Liczba wyświetleń: 913