drukuj

2012-01-30 12:09:58

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych


Wymagane dokumenty

Podstawa prawna:
- Art. 181 ust. 1, 184, 208 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169).


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.
2. Załączniki:
1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, obliczonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183),
2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
3) kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.
4) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
5) kserokopie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, tj. kopia numeru identyfikacji podatkowej- NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, kopie wpisu do KRS (kserokopie uzupełnione o potwierdzenie każdej ze stron za zgodność z oryginałem, opatrzone datą oraz podpisem osoby potwierdzającej).

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 783 z późn. zmian.) w wysokości:
·    2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
·    506 zł - w związku z działalnością prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,
·    506 zł - pozostałe.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Lębork:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.    82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

 


Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lęborku  ul. Czołgistów 5.

Termin załatwienia sprawy:
Sześć miesięcy  - art. 209 ust. 2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 672).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Informacje dodatkowe:
Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem -  to prowadzący instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OŚ. Wydawanie pozwolen zintegrowanych.pdf 2016-05-31 14:15:14 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.01.2012 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016 14:14
Liczba wyświetleń: 894