drukuj

2012-01-11 09:36:04

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.KU.272.2.1.2012 W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w 3 zawodach.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)

1.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl , adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com


2.    INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy deklarują chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji (zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny) poprzez program formalnego ich potwierdzenia w formie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz wzmocnienie Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych zarówno bezrobotnych, jak i pracujących, posiadających miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego w wieku 25-64 lata i/lub nieuczący się w wieku 18-24 lata.
Termin realizacji projektu od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

Jednym z planowanych zadań projektowych jest utworzenie platformy e-learningowej w zakresie egzaminów czeladniczych / mistrzowskich. Platforma ma pomóc uczestnikom projektu w przygotowaniu się do egzaminu oraz upowszechnić informacje odnośnie warunków, podstaw prawnych, wiedzy, którą musi posiadać osoba przystępująca do egzaminu. Umieszczenie na platformie e-learningowej opracowanych skryptów przedmiotowych pozwoli na wzrost wiedzy z zakresu przystępowania do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz zachęci społeczeństwo do potwierdzania swoich kwalifikacji.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie 3 skryptów przedmiotowych do e-learningu w 3 zawodach. W projekcie przewidziano utworzenie skryptów dostosowanych do wymogów egzaminacyjnych stosownie do danego zawodu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, dotyczące przede wszystkim etapu teoretycznego (Dz.U. z 2005 r.,
nr 215, poz. 1820 z późn. zm.) lub Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. nr 31, poz. 216 z późn. zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano skrypty przedmiotowe dotyczące danego zawodu w następujących zawodach:
·    Część 1 - kosmetyczka
·    Część 2 - sprzedawca
·    Część 3 - kucharzKażdy z 3 skryptów przedmiotowych dotyczących danego zawodu musi zawierać standardy wymagań dla egzaminów w tym zawodzie - część teoretyczna i praktyczna i będzie składał się z opisu takich zagadnień jak:
1. technologia, w tym nowoczesne techniki
2. maszynoznawstwo,
3. materiałoznawstwo,
4. rysunek zawodowy dot. ściśle danego zawodu, jeśli jest specyficzny dla danego zawodu
5. rachunkowość zawodową, jeśli jest specyficzna dla danego zawodu.
6. zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli są specyficzne dla danego zawodu

Opracowany skrypt musi wyposażyć osobę czytającą w elementarną wiedzę w ramach wyżej wymienionych tematów, niezbędną do przygotowania się do egzaminu.
Przygotowanie tekstu skryptu musi odbywać się w oparciu o powszechnie stosowaną metodologię pracy naukowej (m.in. cytowanie, odniesienia do literatury).
Każdy skrypt dotyczący konkretnego zawodu, uwzględniający ww. standardy i zagadnienia stanowiące na nie odpowiedź, zostanie opracowany w wersji elektronicznej na minimum 15 pojedynczych stronach formatu A4, pisanych czcionką rozmiaru 12, z odstępem pomiędzy wierszami 1,5. Ilość stron przypadająca na poszczególne ww. zagadnienia wg wymogów i potrzeb dotyczących danego zawodu.
Po opracowaniu materiału, który ma się znaleźć w skrypcie Wykonawca opracuje dodatkowo przykładowe testy dla każdego z opisanych zagadnień (zawierające przede wszystkim pytania, które miały miejsce w przeszłości w trakcie egzaminu) składające się z co najmniej 5 pytań dla każdego z nich osobno dla osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu zawodowego/czeladnika stosownie do zawodu, osobno dla osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu mistrza. W materiale tekstowym zaznaczy odpowiedzi na pytania kolorem z przyporządkowaniem numeru pytania.

Skrypt powinien zostać podzielony na rozdziały, wg ww. opisywanych wymaganych zagadnień na następujących zasadach:
- każdy rozdział powinien zawierać krótką informację o tym, czego dowie się osoba po zapoznaniu się z rozdziałem
- treść właściwą rozdziału
- test

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ DO POBRANIA JAKO ZŁĄCZNIK

zapytanie ofertowe nr PO.KU.272.2.1.2012.doc
zapytanie ofertowe nr PO.KU.272.2.1.2012.pdf


06.02.2012r.
INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.KU.272.2.1.2012,
którego przedmiotem jest
opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.

w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")
Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego stwierdzono brak ofert na części:
Część 1 - kosmetyczka


W następujących częściach:

Część 2 - sprzedawca
Część 3 - kucharz


Wykonawcy złożyli oferty spełniające warunki udziału oraz mieszczące się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż ogłosi ponowne zapytanie ofertowe w 1 zawodzie.


08.02.2012r.
INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.KU.272.2.1.2012,
którego przedmiotem jest opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.
w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")


Zawiadamia się, iż w dniu 08.02.2012 roku zawarto umowę na realizację dzieła z:
• Panią Ireną Małachowicz
na realizację Części 2 - sprzedawca wskazanej w zapytaniu ofertowym nr PO.KU.272.2.1.2012.


13.02.2012r.
INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.KU.272.2.1.2012,
którego przedmiotem jest opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.
w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")


Zawiadamia się, iż w dniu 10.02.2012 roku zawarto umowę na realizację dzieła z:
Panią Bożeną Zanewycz
na realizację Części 3 - kucharz, wskazanej w zapytaniu ofertowym nr PO.KU.272.2.1.2012.


 


 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe nr PO.KU.272.2.1.2012.doc 2012-01-11 09:43:51 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe nr PO.KU.272.2.1.2012.pdf 2012-01-11 09:44:51 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.01.2012 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2012 13:42
Liczba wyświetleń: 2955