drukuj

2003-06-30 15:08:12

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku


ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork
59 8622 297
dyrektor Joanna Sawińska - Majer

S T A T U T

Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł O G Ó L N O K S Z T A Ł CĄ C Y C H Nr 2

w L Ę B O R K U§ 1I O g ó l n e i n f o r m a c j e o s z k o l e :

1. II Liceum Ogólnokształcące w Lęborku jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną

2. Siedzibą szkoły jest obiekt szkolny przy ulicy Marcinkowskiego 1 w Lęborku

3. Organem prowadzącym szkolę jest Powiat Lęborski

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

7. Szkoła jako powiatowa jednostka budżetowa jest finansowana z budżetu powiatu.

8. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków ustalonych przez Dyrektora Szkoły na podstawie parametrów ustalonych przez Radę Powiatu.§ 2

II C e l e i z a d a n i a s z k o ł y :

1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a także na podstawie programowej kształcenia ogólnego i w szkolnym zestawie programów edukacyjnych, a w szczególności:

1) nauczanie i wychowanie zgodne z zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka,

2) zapewnia nauczanie i wychowanie przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki uwzględniające chrześcijański system wartości

3) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum, zdania matury

4) umożliwia rozwój zainteresowań i zdolności uczniów

5) wyposaża abiturienta w wiedzę i umiejętności niezbędne do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia

6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły

2. Zadania szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych szkolnych zajęć pozalekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno – krajoznawczych oraz imprez sportowych i kulturalnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ustala rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców (załącznik nr 1)

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie działalności innowacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i zespołu przedmiotowego oraz placówki doskonalenia nauczycieli. Podjęcie działalności eksperymentalnej wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej.

5. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku szkoła w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) organizuje dodatkową pomoc specjalistyczną lub nauczanie indywidualne w domu.

6. Liceum, w porozumieniu z organem prowadzącym, może organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych młodzieży.

7. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczy liceum po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

8. Obowiązkiem szkoły jest współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Współdziałanie obejmuje w szczególności prawo rodziców do:

1) znajomości celów i zadań liceum oraz programu nauczania i programu wychowawczego realizowanego przez szkołę;

2) znajomości szkolnego systemu oceniania,

3) uzyskania wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, a w szczególności o postępach w nauce, napotykanych trudnościach i ich przyczynach oraz sposobach ich przezwyciężenia;

4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania, zapobiegania zagrożeniom

(agresji, przemocy, uzależnień, demoralizacji oraz innymi przejawami patologii społecznej) i w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci;

5) wyrażania swoich opinii dotyczących wszelkich spraw związanych ze statutową działalnością szkoły.9. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, a w szczególności:

1) zapewnia nadzór i opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć, o których mowa w pkt.1 odpowiada osoba prowadząca zajęcia, a podczas przerw nauczyciele pełniący dyżur;

3) za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek odpowiada opiekun grupy wyznaczonej przez organizatora wycieczki lub przez dyrektora szkoły;

4) nauczyciel, którego opiece powierzono uczniów podczas zajęć wymienionych w pkt.1 i pkt.3 nie może opuścić grupy, jeżeli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił dyrektorowi szkoły swojej nieobecności;

10. Uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych szkoła w miarę swoich możliwości może udzielać doraźnej pomocy materialnej.

11. Szkoła realizuje cele i zadania przy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.§ 3

III O r g a n y szkoły :

Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców,

5) rada szkoły, jeśli zostanie utworzona zgodnie z art.50 ustawy o systemie oświaty;

1. Dyrektor szkoły realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, w ustawie z dnia 2o stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, Kodeksie Pracy oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

2) realizuje zadania wynikające z polityki oświatowej organu prowadzącego;

3) współdziała z organami wewnętrznymi szkoły;

4) współdziała z organami prowadzącymi w zakresie ustalonym odnośnymi przepisami, w tym głównie w sprawach administracyjnych i finansowych;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) wstrzymuje wykonanie sprzecznych z przepisami prawa uchwał i wniosków podejmowanych przez organy wewnętrzne szkoły;

7) organizuje i kieruje działalnością edukacyjną szkoły, jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły:

2.1. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania rozpatrywania oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności szkoły, a zwłaszcza związanych z nauczaniem wychowaniem i działalnością opiekuńcza.

2.2.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Liceum.

2.3.Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

2.4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.5. Zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin pracy rady pedagogicznej

3.1.W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie liceum.

3.2. Zasady wybierania i działalności organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym

3.3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.4. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi liceum, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem edukacyjnym szkoły, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4.1. W liceum może działać rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców i uczniów;

4.2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców i uczniów liceum.

4.3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.4. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z działalnością szkoły.

4.5. W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5.1. Organy wewnętrzne szkoły zobowiązane są do współdziałania z zachowaniem prawa do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty

5.2. Organy wewnętrzne szkoły przekazują dyrektorowi w formie pisemnej treść wniosków, których realizacja wymaga współdziałania różnych organów.

5.3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym adresatom celem rozpatrzenia.

5.4. Organ (adresat), który otrzymał wniosek zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej odpowiedzi z informacją o zajętym stanowisku.

5.5. Spory między organami rozstrzyga dyrektor szkoły.§ 4

IV O r g a n i z a c j a l i c e u m

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 15 maja każdego roku. Arkusz organizacyjny liceum zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Oraz liczbę godzin zajęć prowadzących przez poszczególnych nauczycieli.

3. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w dokumentacjach programowych i zgodnie z programami nauczania dopuszczonymi do użytku szkolnego. Oddział liczy od 28 do 34 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

5. W przypadku, oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust 4, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

7. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsza niż 5 minut, zaś jedna z przerw nie może trwać krócej niż 20 minut.

9. Dla realizacji zadań statutowych liceum zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki;

2) biblioteki i czytelni;

3) zespołu urządzeń sportowych;

4) szatni szkolnej;

10. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która organizuje pracę zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły. Mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

11. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów czytelni;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, w grupach bądź oddziałach

12. Biblioteka szkolna jest otwarta w godzinach umożliwiających dogodne korzystanie ze zbiorów.§ 5

V Nauczyciele i inni pracownicy

1. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

2. W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności oraz wykonuje zadania w zakresie kierowania i nadzorowania pracą dydaktyczno-wychowawczą. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

4. W szkole działa pedagog szkolny. Jego zadania określają odrębne przepisy.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; a także ustalenie zespołu podręczników dla danego oddziału celem realizacji programów nauczania.

7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

8. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

9. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

1) prawidłowa realizacja programu edukacyjnego liceum i dążenie do osiągnięcia najlepszych wyników.

2) rzetelna i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3) udzielenie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych ucznia.

4) udział w zebraniach rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał.

5) pełnienie dyżurów podczas przerw międzysekcyjnych sprawowanie nadzoru nad uczniami.

6) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów.

7) udział w organizowanych przez szkołę szkoleniach (w tym szkoleniach bhp)

8) troska o warsztat pracy oraz estetykę przydzielonych gabinetów lub pracowni;

9) obiektywna ocena uczniów;

10) doskonalenie zawodowe;

11) informowanie rodziców z inicjatywy własnej i na każde żądanie o wynikach i postępach w nauce

12) systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.

10. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

11. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) organizowanie i kierowanie pracą wychowawczą w przydzielonym oddziale (klasie)

2) inspirowanie działań zespołowych i indywidualnych uczniów,

3) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich

5) otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia,

6) współdziałanie z nauczycielami i pedagogiem w celu koordynacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

7) stały kontakt z rodzicami ucznia, wymiana spostrzeżeń i informacji dotyczących wyników wspólnych działań wychowawczych;

8) informowanie rodziców o wymaganiach programowych szkoły oraz kryteriach ocen;

9) informowanie rodziców o wynikach klasyfikacji

10) organizowanie nie rzadziej niż na kwartał zebrań klasowych z rodzicami;

11) prowadzenie dokumentacji oddziału oraz nadzór nad dziennikiem lekcyjnym;

12) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca opiekował się tym samym oddziałem w całym etapie kształcenia.

13) Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) dobór i opracowywanie księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie,

2) prowadzenie zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i materialnej,

3) organizowanie i popularyzowanie czytelnictwa na terenie szkoły (organizowanie wystaw, konkursów przeglądów twórczości, spotkań autorskich itp.)

4) współpraca z samorządem uczniowskim, wychowawcami klas i nauczycielami w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych uczniów

5) prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza określają szczegółowe zakresy czynności ustalone przez dyrektora liceum;

14. Zadania pozostałych pracowników liceum określają szczegółowe zakresy czynności ustalone przez dyrektora szkoły.§ 6

VI U c z n i o w i e L i c e u m :

1. Szkoła przyjmuje absolwentów gimnazjum

2. Zasady rekrutacji uczniów do liceum określają odrębne przepisy

3. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności;

3) korzystania z pomocy doraźnej, materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym.

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeśli nie narusza tym dobra innych osób

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy naukowych, księgozbioru;

11) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

12) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnych prac kontrolnych.

W ciągu dnia nie może być więcej niż jedna praca kontrolna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie prace;4. Uczeń ma obowiązek :

1) przestrzegania postanowień statutu szkoły;

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa z zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój

5) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

6) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych osób;

7) systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych

5. Społeczność szkolna nagradza uczniów;

1) pochwalą wychowawcy klasy;

2) pochwałą dyrektora szkoły;

3) listem pochwalnym rady pedagogicznej;

4) nagrodą książkową, ewentualnie rzeczową;

6. Za nieprzestrzeganie Statutu społeczność szkolna karze ucznia:

1) upomnieniem lub naganą wobec klasy;

2) upomnieniem lub naganą wobec szkoły

7. W przypadku, gdy notorycznie narusza obowiązki statutowe i żadne środki dyscyplinujące nie są w stanie zmienić jego postępowania, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innego liceum.

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od wymienionej kary do dyrektora szkoły

9. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wynik przedstawia zainteresowanemu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz

z informacją o uchyleniu bądź podtrzymaniu kary.

10. Uściślone zapisy dotyczące praw i obowiązków ucznia zawiera Regulamin Wewnętrzny (załącznik nr 2)VII P o s t a n o w i e n i a k o ń co w e1. Liceum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z określonymi przepisami

2. Liceum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny;

3. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami;

4. W sprawach, które nie są unormowane w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o Systemie Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

5. W szkole obowiązują regulaminy wewnętrzne:

1) Regulamin Rady Pedagogicznej

2) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

3) Program Wychowawczy Szkoły,

4) Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom,

5) Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Integralną częścią statutu są załączniki:

Załącznik nr 1: Wewnętrzny System Oceniania II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 2 Lęborku.Załącznik nr 2: Regulamin Wewnętrzny II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 2 w Lęborku.


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik_nr_1do_Statutu_ZSO_Nr_2_w_Leborku.doc Załącznik nr 1 do statutu ZSO nr 2 w Lęborku 2003-07-15 08:03:33 Administrator Admin
załącznik Zalacznik_nr_2_do_Statutu_ZSO_Nr_2_w_Leborku.doc Załącznik nr 2 do statutu ZSO nr 2 w Lęborku 2003-07-15 08:04:48 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.06.2003 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2015 13:48
Liczba wyświetleń: 2260