drukuj

2010-01-12 07:29:05

Uzgadnianie warunków rekultywacji


UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU KIERUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW LUB UZYSKANIE DECYZJI O ZAKOŃCZENIU REKUTYWACJI GRUNTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

 

 załączniki (kopie dokumentów, oryginały do wglądu):

 decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin

 decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na eksploatację złoża

 kopia planu zagospodarowania dot. terenu objętego wnioskiem

 mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem

 dokumentacja rekultywacyjna lub dokumentacja geologiczna

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

Wydział Ochrony Środowiska,

pokój 113, I piętro, tel. (59) 8632845

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentacji przez wnioskodawcę oraz od uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustalenie kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji za zakończoną następuje w formie decyzji administracyjnej. W celu oceny stanu faktycznego na gruncie w czasie trwania postępowania, przeprowadzona zostaje wizja lokalna.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, decyzja zostaje wydana po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

  1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – w odniesieniu do działalności górniczej,
  2. Wójta Gminy (Burmistrza),
  3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

OPŁATY

Podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:29
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2015 09:29
Liczba wyświetleń: 1121