drukuj

2010-01-12 07:22:03

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.


Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

- kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
- wniosek zgodny z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672).

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 783 z póź. zmian.):
- za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2011 zł,
- za wydanie pozwolenia w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,: 506 zł,
- pozostałe pozwolenia 506 zł.
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Lębork:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 115 tel. nr (59) 86 32 821.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:

art. 184 ust. 2-4 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672).


Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)   informację o tytule prawnym do instalacji;

4)   informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5)   ocenę stanu technicznego instalacji;

6)   informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7)   opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8)   blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9)   informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie

19) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

20)   określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

21)   opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28  lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  (Dz. U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.);

22)   określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

23)   aktualny stan jakości powietrza;

24)   określenie warunków meteorologicznych;

25)   wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OŚ wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłow do powietrza.pdf 2016-05-31 13:57:10 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:22
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016 13:55
Liczba wyświetleń: 1159