drukuj

2010-01-12 07:19:53

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia


Wymagane dokumenty

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o przyjęcie zgłoszenia,

-  zgłoszenie sporządzone zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  5. wielkość i rodzaj emisji,
  6. modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadzone zgodnie z metodyką referencyjną
  7. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  8. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami)- 120 zł na konto Urzędu Miasta Lębork: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 82 2030 0045 1110 0000 0219 7910


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty doręczenia zgłoszenia. 

Jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia, można przystąpić do eksploatacji instalacji.
Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji, a dla instalacji istniejących, w ciągu 6 miesięcy od dnia , w którym instalacja została objęta tym obowiązkiem. Instalacje , z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 115 tel. nr (59) 86 32 821.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:
-
art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 880).

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OŚ Zgłaszanie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.pdf 2016-05-31 14:11:10 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:19
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016 14:10
Liczba wyświetleń: 1202