drukuj

2010-01-11 10:07:10

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów


Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ust. 2, 2b, 3 i 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm./,

Wniosek powinnien zawierać:  

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.
1a.  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;


2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3. informację o tytule prawnym do instalacji,

4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5. ocenę stanu technicznego instalacji.

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska (mających wpływ na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów),

9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
10a.  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych,  w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

12.  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

13.  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Dodatkowo wniosek musi zawierać:

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.

2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej  winien zawierać dodatkowo informację o spełnieniu następujących wymogów (art. 143 ww. ustawy):

-  Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.

-  Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.

-  Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.

-  Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów.

-  Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.

-  Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.

-  Wykorzystanie analizy cyklu życia produktów.

-  Postęp naukowo - techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym  jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady, oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3,
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty skarbowe:
Zgodnie z ustawą z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) na podstawie cz. III, pkt 40 pobiera się opłatę skarbową za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:
1. W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł.
2. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (przez pozostałych przedsiębiorców) - 2 011.00 zł
3. Pozostałe - 506.00 zł.
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu  Miasta w Lęborku:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 115 tel. nr (59) 86 32 821.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna:
 - art. 184 ust. 2 i 2a oraz 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z p. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.20014r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. z dn. 29.12.2014r. poz. 1923).

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016r, poz. 23),

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.doc 2016-03-10 12:15:39 Administrator Admin
załącznik Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.pdf 2016-03-10 12:15:44 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.01.2010 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016 12:12
Liczba wyświetleń: 1373