drukuj

2010-01-11 08:12:02

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ


WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

karta informacyjna pozwolenia na rozbiórkę

Organ właściwy: Starosta Lęborski
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pokój 206, 208, 209, 210)
Podstawa prawna: -        art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 z 2010r., poz. 1623, ze zm.).
Sposób załatwienia sprawy: 1) formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku

2) formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku (pokój 206, 208, 209, 210)

3) formularz wniosku można pobrać ze strony Powiatu Lęborskiego
Miejsce złożenia dokumentów: wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku
Pracownicy Wydziału Budownictwa:

- Naczelnik Wydziału Budownictwa - Wiesław Krefft (pokój 210, tel. 59 863 28 58)

- Gmina Miasto Lębork- Grzegorz Graboś (pokój 208, tel. 59863 28 28)

- Gmina Miejska Łeba i Gmina Wicko - Kazimierz Ostapko (pokój 206, tel. 59 863 28 39)

- Gmina Cewice i Gmina Nowa Wieś Lęborska – Adam Etmański (pokój 206, tel. 59 863 28 27)

- zaświadczenia i instalacje gazowe - Krystyna Gorloff (pokój 209, tel. 59 863 28 29)

- archiwista - Agata Bergmann (pokój 208, tel. 59 863 28 28)

Godziny przyjmowania Interesantów: poniedziałek 830 - 1430

wtorek- piątek 800 - 1430
Wymagane dokumenty: 1) wniosek o pozwolenie na rozbiórkę winien zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba),

b) adres zamieszkania,
c) nazwa,  rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego

d) rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych,

e) numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych

f) określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót.

g) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623)
2) do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
a) zgodę właściciela obiektu

b) szkic usytuowania obiektu budowlanego

c) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

d) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

e) pozwolenia, opinie, uzgodnienia,  innych organów a także dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, np. Konserwatora Zabytków

f) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
g) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,

h)w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu

i) dowód zapłaty skarbowej.
Opłaty: zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282.).

- wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł ( nie dotyczy budynków mieszkalnych )
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 35 ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (BP-2).pdf 2015-08-21 12:01:47 Starostwo Informatyk
załącznik Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (BP-2).doc 2015-08-21 12:01:50 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.01.2010 08:12
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2015 12:00
Liczba wyświetleń: 1741