drukuj

2010-01-11 08:09:54

zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę


zgłoszenie o przystąpieniu do realizacji budowy (robót budowlanych, rozbiórki) nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę


karta informacyjna zgłoszenia

Organ właściwy:
Starosta Lęborski
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pokój 206, 208, 209, 210)
Podstawa prawna:
art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Sposób załatwienia sprawy:
1) formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku

2) formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku (pokój 206, 208, 209, 210)

3) formularz wniosku można pobrać ze strony Powiatu Lęborskiego
Miejsce złożenia dokumentów:
wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku
Pracownicy Wydziału Budownictwa:

- Naczelnik Wydziału Budownictwa - Wiesław Krefft (pokój 210, tel. 59 863 28 58)

- Gmina Miasto Lębork- Grzegorz Graboś (pokój 208, tel. 59863 28 28)

- Gmina Miejska Łeba i Gmina Wicko - Kazimierz Ostapko (pokój 206, tel. 59 863 28 39)

- Gmina Cewice i Gmina Nowa Wieś Lęborska – Adam Etmański (pokój 206, tel. 59 863 28 27)

- zaświadczenia i instalacje gazowe - Krystyna Gorloff (pokój 209, tel. 59 863 28 29)

- archiwista - Agata Bergmann (pokój 208, tel. 59 863 28 28)

Godziny przyjmowania Interesantów:
poniedziałek 830 - 1430

wtorek- piątek 800 - 1430
Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie winno zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba),

b) adres zamieszkania,
c) określenie rodzaju planowanych robót

d) zakres planowanych robót
e)sposób wykonania planowanych robót

f) termin rozpoczęcia planowanych robót oraz termin rozbiórki dla obiektów tymczasowych

g) oświadczenie o prawie władania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ),  (tutaj)

h)w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (w tym lokalizację obiektu na mapie do celów ewidencyjnych),

i) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami np:

-dla budowy przyłączy wodno kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania wymagane są uzgodnienia z właściwymi gestorami sieci oraz Zespołem Uzgodnień
Dokumentacji , wraz z projektem zagospodarowania działki oraz opisem technicznym wykonywanych przez uprawnionego projektanta.

-dla budowy ogrodzeń, uzgodnienie odpowiednio z Zarządem Dróg Wojewódzkich lub Krajowych.

-dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

-dla budowy światłowodów  i remontu dróg uzgodnienie  z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji.

-wyłączenie z użytkowania rolnego lub leśnego w przypadku budowy budynków gospodarczych na tych terenach, a podlegających  obowiązkom działki budowlanej.

-uzgodnienie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego  i Wojskowego w przypadku budowy masztów o wysokości powyżej 30  metrów.

-badania geologiczne dla obiektów posadowionych poniżej głębokości 1,2  metra.

-dla odbudowy ujęć wód podziemnych- pozwolenia wodnoprawne i badania geologiczne

-w przypadku zmiany sposobu użytkowania, gdy tworzone są nowe miejsca pracy , opinia rzeczoznawcy do spraw  przeciw pożarowych oraz BHP i ergonomii

 *Ponad to dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  projekt zagospodarowania działki powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

-dla obiektów małej architektury  w miejscach publicznych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez uprawnionego projektanta.

-dla obiektów położonych w odległości 10m. od granicy obszarów kolejowych  i w odległości 20m. od osi skrajnego toru, uzgodnienie z zarządem kolei

-zgody właściwego zarządcy drogi na lokalizację obiektu budowlanego usytuowanego  w odległości mniejszej niż:

* 10m. w terenie zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy dla dróg krajowych

*  8m w terenie zabudowy i 20m. poza terenem dla dróg wojewódzkich i powiatowych

*  6m. w terenie zabudowy i 15 poza terenem zabudowy dla dróg gminnych.

Przepisu tego nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy

-Dla zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość przekracza 5m3 na dobę, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora

ochrony środowiska.

 

 

 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
 
zwolnione  z opłat
Termin załatwienia sprawy:
do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, ale nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Tryb odwoławczy:
od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

 

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę.doc 2014-01-16 14:44:18 Administrator Admin
załącznik Zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę.rtf 2014-01-16 14:44:22 Administrator Admin
załącznik Zgłoszenie niewymagające pozwolenia na budowę.pdf 2014-01-16 14:44:28 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.01.2010 08:09
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2015 11:22
Liczba wyświetleń: 4514