drukuj

2010-01-11 08:07:15

ZGŁOSZENIE - zmiana sposobu użytkowania


o przystąpieniu do realizacji budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

karta informacyjna zmiana sposobu użytkowania

Organ właściwy:
Starosta Lęborski
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork (pokój 206, 208, 209, 210)
Podstawa prawna:
-        art. 71, ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 z 2010r., poz. 1623, ze zm.).
Sposób załatwienia sprawy:
1) formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku

2) formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku (pokój 206, 208, 209, 210)

3) formularz wniosku można pobrać ze strony Powiatu Lęborskiego
Miejsce złożenia dokumentów:
wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku
Pracownicy Wydziału Budownictwa:

- Naczelnik Wydziału Budownictwa - Wiesław Krefft (pokój 210, tel. 59 863 28 58)

- Gmina Miasto Lębork- Grzegorz Graboś (pokój 208, tel. 59863 28 28)

- Gmina Miejska Łeba i Gmina Wicko - Kazimierz Ostapko (pokój 206, tel. 59 863 28 39)

- Gmina Cewice i Gmina Nowa Wieś Lęborska – Adam Etmański (pokój 206, tel. 59 863 28 27)

- zaświadczenia i instalacje gazowe - Krystyna Gorloff (pokój 209, tel. 59 863 28 29)

- archiwista - Agata Bergmann (pokój 208, tel. 59 863 28 28)

Godziny przyjmowania Interesantów:
poniedziałek 830 - 1430

wtorek- piątek 800 - 1430
Wymagane dokumenty:
1) wniosek zgłoszenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego winien zawierać:
a) nazwisko i adres inwestora,

b) nazwę, rodzaj oraz adres obiektu objętego inwestycją,

c) zakres planowanych robót oraz należy określić dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie sposobu użytkowania obiektu lub jego części,

e) datę i podpis inwestora,
2) do wniosku zgłoszeniowego na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor powinien dołączyć:
a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach z oznaczeniem części obiektu , w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania ,
b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;

c) oświadczenie o władaniu nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ),

d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e) w przypadku zmiany sposobu użytkowania zmieniającego warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

f) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami; np.: rzeczoznawca do spraw BHP i ergonomii lub Straży Pożarnej
g) pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
Opłaty:
zwolnione  z opłat
Termin załatwienia sprawy:
do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Tryb odwoławczy:
od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Lęborskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zgłoszenie - zmiana sposobu użytkowania.pdf 2013-04-09 12:19:26 Administrator Admin
załącznik Zgłoszenie - zmiana sposobu użytkowania.rtf 2013-04-09 12:19:18 Administrator Admin
załącznik Zgłoszenie - zmiana sposobu użytkowania.doc 2013-04-09 12:19:12 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.01.2010 08:07
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2015 11:24
Liczba wyświetleń: 1889