Tu jesteś: » Starostwo Powiatowe » Wydziały
 
drukuj

2003-06-30 15:27:51

Wydział Organizacyjny


Danuta Mikołajczyk - naczelnik
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8632 849
I piętro pok. nr 104

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
a) prowadzenie spraw należących do właściwości Sekretarza a w szczególności:
- przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
- dostarczanie materiałów członkom Zarządu przed posiedzeniem,
- protokołowanie posiedzeń Zarządu,
- prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
- przekazywanie kopii uchwał Zarządu kierownikom jednostek organizacyjnych w celu ich wykonania,
- przygotowywanie projektów zbiorczych sprawozdań z wykonania uchwał Rady,
b) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Starostwa,
c) obsługa kancelaryjno-biurowa Starosty i Zarządu,
d) prowadzenie terminarza posiedzeń Zarządu i zawiadamianie właściwych osób o terminie posiedzeń,
e) organizacja obsługi interesantów, zgłaszających się do Starosty lub Zarządu,
f) czuwanie nad terminowością składania materiałów na posiedzenie Zarządu,
g) nadawanie biegu sprawom będącym przedmiotem ustaleń Zarządu i Starosty,
h) prowadzenie centralnego rejestru projektów aktów prawnych Zarządu,
i) prowadzenie rejestru aktów prawnych Zarządu,
j) realizacja zadań merytorycznych ustalonych przez Sekretarza,
k) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków Starostwa oraz ich analiza,
l) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
m) organizacja obiegu dokumentów w Starostwie,
n) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
o) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
p) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
r) prowadzenie spraw gospodarczych zapewniających techniczne i materialne warunki funkcjonowania Starostwa,
s) prowadzenie archiwum Starostwa i depozytowego,
t) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
u) prowadzenie zbioru porozumień w sprawie przejęcia lub powierzenia zadań,
w) prowadzenie całości spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji,
y) koordynacja realizacji zadań wydziałów z ustawy o statystyce publicznej,
z) planowanie zamówień publicznych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wniosek samodzielnej komórki organizacyjnej,
za) obsługa techniczno-organizacyjna imprez organizowanych przez organy Powiatu i Starostwo.


2) w zakresie spraw obywatelskich:
a) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych do czasu ich odbioru,
b) wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z inwalidą wojennym, wojskowym i kombatantem,
c) prowadzenie spraw związanych z zakazem przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu,
d) udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
f) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość,
g) organizowanie pomocy repatriantom w zakresie pokrycia kosztów remontu lokalu mieszkalnego i aktywizacji zawodowej,
h) poświadczanie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej czytać.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.06.2003 15:27
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 10:50
Liczba wyświetleń: 2020