drukuj

2016-05-27 08:35:05

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 27 maja 2016 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres dwóch lat

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

 

 

ogłasza się, co następuje:

 

  1. Przeznacza się od oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres dwóch lat, niżej opisaną nieruchomość, położoną w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Rodzaj użytku

Powierzchnia użytku ha

Nr KW

1.

 nr 41/24

0.1978

RIIIa

Lzr-RIIIa

0.1770

0.0208

SL1L/00029145/0

 

  1. Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 działka nr 41/24 posiada dwie funkcje:

- część działki oznaczona jest symbolem 1.2.3.MU z funkcją obowiązującą: zabudowa mieszkaniowa jedno i/lub wielorodzinna; usługi o szerokim zakresie w tym usługi gastronomii i handlu, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, usługi związane z obsługą mieszkańców itp. /niewymagające decyzji środowiskowej/,

- pozostała część działki oznaczona jest symbolem 1.1.5.MW z funkcją obowiązującą: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna, w tym zabudowa szeregowa i zabudowa bliźniacza; dopuszcza się wprowadzenie usług niewymagających decyzji środowiskowych.

  1. Cel dzierżawy:

Działkę przeznacza się do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolnicze.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

     Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości 400 zł rocznie. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS, z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

  1. W pierwszym roku czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy. W drugim roku dzierżawy czynsz płatny będzie do 30 czerwca, bez dodatkowego wezwania.
  2. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa powiat-lebork.com na okres od 27 maja 2016 do 17 czerwca 2016 roku.
  3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Referatu Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 220, tel. /59/ 863 28 41.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Mapa dz. 41.24.pdf 2016-05-27 08:35:39 Starostwo Informatyk
załącznik Wykaz dzierżawa.docx 2016-05-27 08:35:43 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.05.2016 08:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 474