drukuj

2016-05-09 15:07:07

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych


Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania:

1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Do głosowania na kandydatów na członków Rady uprawnione są organizacje pozarządowe  w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (załącznik dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie oryginału formularza w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;

b) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.

4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (załącznik dostępny w plikach do pobrania), czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów. Niemniej jednak organizacja nie jest zobligowana do oddania wszystkich 9 głosów.

5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 9 maja 2016 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 24 maja 2016 r. (włącznie).

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.


7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.eu, www.rops.pomorskie.eu, www.ngo.pl

8. Lista rankingowa zostanie równocześnie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia powoła Radę.


Informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys, tel. (58) 3268 890, email: a.kowalczys@pomorskie.eu

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, tel. (58) 32 68 567, email: m.witkowska@pomorskie.eu

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 1. Zaproszenie do głosowania.doc 2016-05-09 15:07:21 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 1.pdf 2016-05-09 15:07:47 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 2.pdf 2016-05-09 15:07:51 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 3.pdf 2016-05-09 15:07:55 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 4.pdf 2016-05-09 15:08:00 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 5.pdf 2016-05-09 15:08:05 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 6.pdf 2016-05-09 15:08:12 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 7.pdf 2016-05-09 15:08:19 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 8.pdf 2016-05-09 15:08:23 Administrator Admin
załącznik kandydaci obszar 9.pdf 2016-05-09 15:08:28 Administrator Admin
załącznik kandydaci odrzuceni.pdf 2016-05-09 15:08:37 Administrator Admin
załącznik lista kandydatów oba obszary.pdf 2016-05-09 15:08:43 Administrator Admin
załącznik lista zbiorowa kandydatów.pdf 2016-05-09 15:09:01 Administrator Admin
załącznik protokól z posiedzenia komisji 4.05.2016.pdf 2016-05-09 15:09:13 Administrator Admin
załącznik Zał. 4 do Trybu_Karta do głosowania na członka Rady.doc 2016-05-09 15:09:21 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 09.05.2016 15:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 407