drukuj

2016-05-06 07:37:52

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości


stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

ogłasza się, co następuje:

1.       Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych opisane niżej nieruchomości:

Lp.

Nr działki

Pow. w m²

Położenie nieruchomości

Nr Księgi wieczystej

Cena

nieruchomości /netto zł/ *

Wadium

w zł

1

63/13

938

ul. Spółdzielcza

Obręb: 5, Lębork

SL1L/00031815/5

43.000

4.300

2

63/14

1044

48.000

4.800

3

63/16

869

40.000

4.000

4

63/17

994

46.000

4.600

5

63/18

1049

48.000

4.800

6

63/26

905

42.000

4.200

* Cena sprzedaży nie obejmuje należności podatkowych, które wprowadziła z dniem 1 maja 2004 roku ustawa
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U z 2011., Nr 177, poz. 1054 ze zm./. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w południowo-zachodniej części miasta, w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działek nie posiada uzbrojenia. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się z ul. Spółdzielczą. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER
w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.

2. Wadium na poszczególne działki, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 06.06.2016 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 06.06.2016r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.

 

3.       Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału
w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych  konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

4.       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5.       Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.

6.       Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

7.       Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

8.       Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.       Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

10.    Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

11.    Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

12.    Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Lęborku www.powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres od 06.05.2016 r. do 10.06.2016 r.

13.    Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

 

Przetargi odbędą się w dniu 10.06.2016r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 o godz. 10:00.

 

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie I przetarg.doc 2016-05-06 07:38:05 Administrator Admin
załącznik Mapa.pdf 2016-05-06 07:38:10 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 06.05.2016 07:37
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2016 07:41
Liczba wyświetleń: 838