drukuj

2016-05-02 08:42:40

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Lębork, 2016-05-02


podinspektor w Wydziale Geodezji

Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

 

 1. Stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Geodezji.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku pracy ( nie dotyczy obywateli RP),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)  co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności tożsamych lub zbliżonych do zadań wymienionych w pkt 4,

2) umiejętność obsługi klientów, obsługa urządzeń biurowych,

3) znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,

4) bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel oraz umiejętność obsługi programu EWID2007.

 

 1. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

 

 • przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjno-kartograficznych,
 • wykonywanie reprodukcji związanych z przyjętymi wnioskami i zgłoszeniami robót,
 • wykonywanie opisów i map i innych dokumentów do celów prawnych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • przygotowywanie materiałów geodezyjno-kartograficznych związanych ze zgłoszonymi robotami,
 • uzupełnianie zbiorów informatycznych istniejących baz,
 • informatyczne przetwarzanie i wprowadzanie do baz danych dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjno-kartograficznym,
 • wykonywanie czynności porządkowych związanych z istniejącymi mapami oraz dokumentami,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
  o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,

2) pełny wymiar czasu pracy,

3) praca głównie siedząca,

4) praca na I piętrze w budynku nieposiadającym windy.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: kwiecień 2016 r. – 7,81 %

 

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji" do dnia  13.05.2016 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Oferty nie podlegają uzupełnieniu.

 

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

 

 

Możliwość zatrudnienia – II połowa maja 2016 r.


Lębork, 2016-05-20


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork

stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Lęborku
nazwa stanowiska pracy

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na ww. stanowisko pracy wyłoniono Pana Macieja Górskiego, zamieszkałego w Lęborku.
Ww. spełnił wymogi formalne oraz w trakcie oceny merytorycznej wykazał się wiedzą dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków na konkursowym stanowisku pracy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 02.05.2016 08:42
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2016 14:27
Liczba wyświetleń: 866