drukuj

2016-03-04 07:56:04

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości


stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

Zarząd Powiatu Lęborskiego

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

 

1. Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, niżej opisane nieruchomości.

 

Miasto: Lębork, obręb 5, ul. Spółdzielcza/ul. Kolejarzy

Nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 3.4955ha, składająca się z działek:

Lp.

Nr

działki

Pow.
w ha

Rodzaj użytku

Powierzchnia

użytku ha

Nr KW

Wadium

1.

63/8

1.8706

RIVb

RV

ŁIV

W-ŁIV

0.5187

1.2089

0.1048

0.0382

SL1L/00031815/5

270 zł

63/9

1.6249

RIVb

RV

0.6563

0.9686

Gmina: Nowa Wieś Lęborska, Obręb Małoszyce

Nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 3.9183ha, składająca się z działek:

 

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

Rodzaj użytku

Powierzchnia użytku ha

Nr KW

Wadium

2.

nr 11/31

0.1747

PsIII

0.1747

SL1L/00029148/1

310 zł

nr 11/32

1.1597

PsIII

Lzr-PsIII

1.1004

0.0593

nr 11/33

1.2794

PsIII

Lzr-PsIII

1.1894

0.0900

nr 11/34

1.3045

PsIII

Lzr-PsIII

0.7373

0.5672

Gmina: Nowa Wieś Lęborska, Obręb Małoszyce

Nieruchomość rolna

 

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

Rodzaj użytku

Powierzchnia użytku ha

Nr KW

Wadium

3.

nr 13/20

1.0273

PsIII

1.0273

SL1L/00029240/6

80 zł

2. Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Działki przeznacza się do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele rolne.

 

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: wysokość rocznego czynszu dzierżawnego zostanie ustalona
w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 400 zł /słownie złotych: czterysta 00/100/ za 1 ha fizyczny dzierżawionego gruntu. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 czerwca każdego roku trwania dzierżawy, bez dodatkowego wezwania.
W pierwszym roku czynsz płatny będzie z góry w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Zasady aktualizacji opłat: Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana raz do roku
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS, z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

4. Wadium należy przelać na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 lub wpłacić w kasie Starostwa – pok. Nr 3 najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2016 roku. W przypadku wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 04.04.2016r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium należy wpłacać powołując się na numer działki. Osoby wpłacające wadium na konkretną działkę będą uczestniczyły w licytacji tylko tej działki, na którą zostało wpłacone wadium.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Powiatu Lęborskiego.

5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. Umowa zostanie zawarta na okres od 25.04.2016 roku do 25.04.2019 roku. Projekt umowy dzierżawy dostępny jest do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220. Gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Lęborku ul Czołgistów 5, Urzędu Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Wicko oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 04 marca 2016 roku do 08 kwietnia 2016 roku.

10. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

11. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego,
pok. Nr 13, godz: 11:00.

 

 

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg Małoszyce, Lębork.pdf 2016-03-04 07:56:30 Administrator Admin
załącznik Mapa 63.8 i 63.9.pdf 2016-03-04 07:56:37 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 11.31-11.34.pdf 2016-03-04 07:56:41 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 13.20.pdf 2016-03-04 07:56:44 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 04.03.2016 07:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 598