drukuj

2016-03-04 07:40:16

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę


na okres trzech lat nieruchomości gruntowej

Zarząd Powiatu Lęborskiego

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm./

 

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w Łebie przy ulicy Jachtowej, stanowiącej działkę nr 365/86 o powierzchni 0.7496ha, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1L/00043336/0, z przeznaczeniem na działalność turystyczną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość położona w odległości około 200 m od Portu Jachtowego. Nieruchomość w części zalesiona.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego część działki o powierzchni 0.5159ha oznaczona jest w planie symbolem „15.UT” – Usługi turystyczne. Teren przeznaczony pod usługi hotelowe, gastronomiczne oraz handlowe jako funkcje uzupełniające podstawowe funkcje portu – gospodarkę i turystykę morską. Część działki o powierzchni 0.2337ha oznaczona jest w planie symbolem „14.ZL” – istniejący nadmorski bór bażynowy.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: wysokość rocznego czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w drodze przetargu. Wywoławcza stawka czynszu do przetargu stanowi kwotę 20.000 zł netto /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100/. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. W pierwszym roku dzierżawy czynsz dzierżawny płatny będzie z góry, w całości przed podpisaniem umowy dzierżawy. W latach kolejnych czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku trwania dzierżawy. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana raz do roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS, z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

 

2. Wadium w wysokości 4.000 zł należy przelać na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 lub wpłacić w kasie Starostwa – pok. Nr 3 najpóźniej do dnia 04.04.2016 roku. W przypadku wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 04.04.2016r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby posiadające jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Powiatu Lęborskiego.

 

3. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

 

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. Umowa zostanie zawarta w dniu 25.04.2016 roku. Gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

7. Dzierżawca, przed podpisaniem umowy dzierżawy, zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 10% ustalonego w przetargu rocznego czynszu dzierżawnego brutto celem zabezpieczenia sprzątania terenu po zakończeniu okresu dzierżawy.

8. Posadowienie na gruncie obiektów handlowych lub usługowych, tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce uwarunkowane będzie uzyskaniem zgody właściwego urzędu miejskiego, spełnieniem wymogów określonych przepisami prawa budowlanego oraz zachowaniem ładu architektonicznego. Projekt zabudowy będzie wymagał akceptacji Architekta Miejskiego w Łebie.

9. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia świadczeń publiczno-prawnych przypadających na przedmiot dzierżawy oraz innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

10. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w okresie obowiązywania umowy, Dzierżawca dokonuje na swój koszt bez możliwości ich rozliczenia po zakończeniu okresu dzierżawy.

11. W przypadku rozwiązania umowy z upływem okresu, na który została zawarta lub przed tym terminem, Dzierżawca zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego na własny koszt.

12. W przypadku, gdy po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta, Dzierżawca nie opuści dzierżawionej nieruchomości, za każdy dzień zwłoki będzie naliczana opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 1/10 rocznego czynszu dzierżawnego brutto wynikającego z zawartej umowy, za każdy dzień zwłoki. Zabezpieczeniem ewentualnej zapłaty opłaty za bezumowne korzystanie i wydanie przedmiotu dzierżawy dla Wydzierżawiającego będzie złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi  z art. 777 §1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie musi zostać dostarczone Wydzierżawiającemu przed zawarciem umowy dzierżawy.

13. Szczegółowe warunki dzierżawy zostały określone w projekcie umowy, z którym można się zapoznać w siedzibie urzędu: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 220 i 221.

14. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędów Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 04 marca 2016 roku do 08 kwietnia 2016 roku.

15. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220 i 221, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

16. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Przetarg odbędzie się dnia 08 kwietnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego,
pok. Nr 13, godz. 10:00.

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg Jachtowa.pdf 2016-03-04 07:41:34 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 04.03.2016 07:40
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2016 07:58
Liczba wyświetleń: 524