drukuj

2016-02-12 08:15:50

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego

Zarząd Powiatu Lęborskiego
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego


ogłasza się, co następuje:


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej nieruchomość zabudowaną:

Lp.

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Cena

wywoławcza

Wadium

Opis nieruchomości

1.

działka
nr 211/29

8210

SL1L/00031144/0

950.000 zł*

95.000 zł

Nieruchomość położona w Lęborku przy ulicy Gdańskiej 40, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1639,94 m² oraz budynkiem gospodarczym. Na działce miejsca postojowe, place i ciągi piesze zapewniające dojścia do budynku. Nieruchomość uzbrojona w media: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

* zwolnione z VAT

Przeznaczenie w/w nieruchomości:
Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.3 i część T.7 zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 88
z dnia 18 września 2000 roku, poz. 573/ nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 07.03.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej. I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 29.01.2016 roku.

2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 18.04.2016 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 18.04.2016r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

3. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.


4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.


6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.


7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.


8. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2014 r., poz. 1380 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.


10. Koszty notarialne, sądowe oraz koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości, ponosi jej nabywca.


11. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami urzędu.


12. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku www.powiat-lebork.com, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/ na okres od 12.02.2016 r. do 22.04.2016 r.


13. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2016 roku w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 o godz. 10:00

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o II przetargu.doc 2016-02-12 08:16:02 Administrator Admin
załącznik Ad. 1 - mapa dz. nr 211.29.pdf 2016-02-12 08:16:06 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.02.2016 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016 08:16
Liczba wyświetleń: 876