drukuj

2016-02-05 07:33:49

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat


stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego

Zarząd Powiatu Lęborskiego
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego


ogłasza się, co następuje:


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową:

Lp.

Nr działki

Pow.

w m2

Położenie

nieruchomości

Nr KW

Cena

nieruchomości

Wadium

1.

działka
nr 41/24

1978

Obręb: Małoszyce,

Gmina: Nowa Wieś Lęborska

SL1L/00029145/0

30.000 zł*

3.000 zł

* Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nieruchomość położona w miejscowości Małoszyce około 4 km od miasta Lęborka, w centrum wsi. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną i zadrzewieniami. Działka położona w otoczeniu wyposażonym w media, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.01.2016 roku.

Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 działka nr 41/24 posiada dwie funkcje:
- część działki oznaczona jest symbolem 1.2.3.MU z funkcją obowiązującą: zabudowa mieszkaniowa jedno i/lub wielorodzinna; usługi o szerokim zakresie w tym usługi gastronomii i handlu, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, usługi związane z obsługą mieszkańców itp. /niewymagające decyzji środowiskowej/,
- pozostała część działki oznaczona jest symbolem 1.1.5.MW z funkcją obowiązującą: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna, w tym zabudowa szeregowa i zabudowa bliźniacza; dopuszcza się wprowadzenie usług niewymagających decyzji środowiskowych.
2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 07.03.2016 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 07.03.2016r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

3. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
6. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
7. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
8. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1380 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
10. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
11. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro,
tel. /59/ 863 28 41.
12. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku www.powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres od 05.02.2016 r. do 11.03.2016 r.
13. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku,
ul. Czołgistów 5 o godz. 10:00

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik II przetarg - dz. 41.24.doc 2016-02-05 07:34:06 Administrator Admin
załącznik Mapa 63.8 i 63.9.pdf 2016-02-05 07:34:10 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 11.31-11.34.pdf 2016-02-05 07:34:14 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 13.20.pdf 2016-02-05 07:34:18 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 41.24.pdf 2016-02-05 07:34:22 Administrator Admin
załącznik Wykaz Jachtowa dz. 365.86.doc Łeba 2016-02-05 07:34:32 Administrator Admin
załącznik Wykaz Małoszyce, Lębork.doc 2016-02-05 07:34:36 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 05.02.2016 07:33
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2016 09:02
Liczba wyświetleń: 785