drukuj

2016-02-01 08:52:16

Starosta Lęborski poszukuje kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska


na zastępstwo w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika

Lębork, 2016-01-27

OGŁOSZENIE


Starosta Lęborski poszukuje kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lęborku na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika


1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku pracy ( nie dotyczy obywateli RP);
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska ( preferowane ochrona środowiska),
7) minimum trzy lata pracy.

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość przepisów prawa normujące zakres zadań przypisanych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lęborku Wydziałowi Ochrony Środowiska,
2) obsługa urządzeń biurowych,
3) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,
4) bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel,

3. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) opracowywanie map akustycznych dla określonych terenów powiatu lęborskiego, prowadzenie rejestru terenów zagrożonych hałasem,
2) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na terenie powiatu lęborskiego,
3) przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
4) przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia projektu ekologicznego,
5) przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla przedsięwzięć będących w kompetencji starosty,
6) przygotowywanie projektów decyzji na czasowe wykluczenie instalacji z krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji,
7) przygotowanie projektów zezwoleń na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy oraz na pokrycie niedoboru uprawnień do emisji w danym roku z uprawnień przyznanych na rok następny

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
9) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów otwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz. 539)

5.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na zastępstwo inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska" do dnia 09.02.2016 r. do godz.10.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.


Możliwość zatrudnienia – niezwłocznie
Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwoną nieobecnością pracownika .

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 01.02.2016 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2016 08:54
Liczba wyświetleń: 1269