drukuj

2016-01-27 07:36:16

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: geolog powiatowy


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

1. Stanowisko pracy:   geolog powiatowy – Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków geologa powiatowego ( nie dotyczy obywateli RP);

5)   nieposzlakowana opinia,

6)   wykształcenie wyższe geologiczne zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U.
z 2012 r., poz. 272 ze zm.)

7)   minimum pięć lat pracy 

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.),

2) obsługa urządzeń biurowych,

3) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,

4) bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel,

5) znajomość zagadnień postępowania administracyjnego.

 

4. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)   przygotowywanie decyzji koncesyjnych: a) na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż
o powierzchni do 2ha i wydobyciu do 20 000m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych, b) wygaszających, zmieniających, cofających lub przenoszących w/w koncesje,

2)   przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych zatwierdzających dokumentacje geologiczne, hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie,

3)   przyjmowanie półrocznych informacji od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin,

4)   przygotowywanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną,

5)   sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji,

6)   prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowym sporządzeniem dokumentacji geologicznej,

7)   przygotowywanie decyzji o opłacie dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych
w koncesji lub w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.,

8)   przygotowywanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, lub niezgodnie z koncesją,

9)   opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

10) uzgadnianie projektu planu miejscowego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

11) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku

3)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,

7)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,

8)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

9)   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U.  Nr 64, poz. 539)

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w 1/5 wymiaru czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  grudzień  2015 r. – 9,89  %

 

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko geologa powiatowego” do dnia  08.02.2016 r. do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

 

Możliwość zatrudnienia – niezwłocznie

Wymiar czasu pracy - 1/5  wymiaru czasu pracy - przeciętne osiem godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 


 

 

Lębork, 2016-02-15


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


geolog powiatowy w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lęborku
nazwa stanowiska pracy

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, na ww. stanowisko pracy wyłoniono Panią Agnieszkę Szubert, zamieszkałą w Objazdach.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja konkursowa uznała, że kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kompetencje merytoryczne do zajmowania stanowiska geologa powiatowego.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 27.01.2016 07:36
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2016 09:52
Liczba wyświetleń: 838