drukuj

2016-01-22 08:20:19

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora


Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Lęborskiego

 

na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku

ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §5 ust.1, lub §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w podpunkcie 3);

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 168);

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku",

w terminie do 10 lutego 2016 r. do godz. 15:00

/ decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Urzędu/,

na adres:

Starostwo Powiatowe w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lęborskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

5. Stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej planuje się powierzyć na okres od 1.04.2016 r. do 31.08.2020 r.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.pdf 2016-01-22 08:20:29 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.01.2016 08:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1252