drukuj

2016-01-18 14:34:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: główny specjalista - samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lęborku.


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

Lębork, 2016-01-18

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1. Stanowisko pracy: główny specjalista - samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji w Starostwie Powiatowym
w Lęborku.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na konkursowym stanowisku pracy ( nie dotyczy obywateli RP);
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe techniczne,
7) minimum cztery lata pracy.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną - dodatkowo punktowane,
2) świadectwo kwalifikacji SEP - dodatkowo punktowane,
3) umiejętność projektowania i sprawdzania dokumentacji elektrycznych,
4) obsługa urządzeń biurowych,
5) umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,
6) bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel,

4. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

1) planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją powiatowych inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
2) monitorowanie przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lęborskiego wskaźników dla inwestycji
w projektach inwestycyjnych, w szczególności wskaźników oszczędności energetycznej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej,
3) sporządzanie analiz wariantów planowanych inwestycji,
4) sporządzanie planów remontów w powiatowych budynkach użyteczności publicznej,
5) prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem inwestycji,
6) nadzór nad przebiegiem procesu opracowywania dokumentacji projektowej technicznej,
7) nadzór nad realizacją polityki energetycznej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej oraz inicjowanie działań w tym zakresie,
8) analiza umów na dostawę energii elektrycznej, ciepła i gazu w powiatowych budynkach użyteczności publicznej,
9) koordynacja, monitorowanie realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej w powiatowych budynkach użyteczności publicznej,
10) rozliczenia finansowe prowadzonych inwestycji we współpracy z Wydziałem Finansowo-Budżetowym

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
9) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz. 539)


6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca przy komputerze,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca głównie siedząca.
4) praca na 2 piętrze w budynku nieposiadającym windy

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: grudzień 2015 r. – 9,89 %

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty” do dnia 28.01.2016 r. do godz.15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

Możliwość zatrudnienia – niezwłocznie
Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy .


Lębork, 2016-02-03


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
    STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


główny specjalista  samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lęborku

nazwa stanowiska pracy    Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na ww. stanowisko pracy wyłoniono Pana Łukasza Łudzińskiego, zamieszkałego w Lęborku.
Ww. otrzymał najwyższą ilość punktów spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu.

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 18.01.2016 14:34
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2016 12:19
Liczba wyświetleń: 1174