drukuj

2015-12-22 10:00:38

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza V Otwarty Konkurs Ofert


na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Podstawy prawne konkursu:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru

oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

3. Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok

 

I.   Rodzaj zadania:

Aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie     edukacyjnym oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej.

 

II.  Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016r. wynosi 5.000 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego kosztu ww. zadania.


III.  Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2016 r.


IV.  Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

1.      Określa specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.powiat.leborski.samorzady.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Lęborku oraz na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com.

2.      Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.


V.  Termin składania ofert:

1.      Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl do dnia 15.01.2016 r., do godz. 15.00  .

Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty „Oświadczenia” z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert w 2016 r. z zakresu edukacji…” w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5, w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2016 r., do godz. 15.00.

 

2.      Dopuszcza się możliwość złożenia w 2016 r. Ofert w wersji papierowej,
w  nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2016 r., do godz. 15.00 (liczy się data i godz. wpływu do Starostwa).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem oferenta z  adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert w 2016 r. z zakresu edukacji…”.

3.      Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25)

4.      Oferty złożone bez koperty, bądź w niezaklejonej kopercie pozostają bez rozpatrzenia.

5.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.      Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.


VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 11.03.2016 r.

2.      Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku,

3.      Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.

4.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.

5.      Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.


VII.    Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2014r. – 0 zł,
w 2015r. – 2.500 zł.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE.pdf 2015-12-22 10:01:50 Administrator Admin
załącznik REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT.pdf 2015-12-22 10:01:55 Administrator Admin
załącznik Uchwała.pdf 2015-12-22 10:02:00 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 1.pdf 2015-12-22 10:02:04 Administrator Admin
załącznik Załącznik nr 2,.pdf 2015-12-22 10:02:08 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 22.12.2015 10:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 374