drukuj

2015-11-26 08:00:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”
al. Św. Jakuba Apostoła 25
84-360 Łeba

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów i obsługi biura.

Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków.

Odpowiedzialność za:

 • Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
 • Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 • Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
 • Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 • Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 • Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 • Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)

Uprawnienia do:

 • do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • do wynagrodzenia za pracę,
 • do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie uzgodnionych z dyrektorem biura regulaminów konkursów w ramach wdrażania LSR oraz projektów współpracy;
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów;
 • obsługa związana z naborami wniosków składanych w ramach wdrażania LSR;
 • opracowywanie i uzgadnianie z dyrektorem biura projektów współpracy oraz koordynowanie ich realizacji;
 • bezpośrednia współpraca i pomoc Radzie Stowarzyszenia, w realizacji jej funkcji decyzyjnych;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć własnych;
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
 • nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola i monitorowanie realizacji umów oraz sporządzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod kątem zgodności z warunkami umów;
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu i Instytucji Wdrażającej;
 • prowadzenie, akceptowane przez dyrektora biura, korespondencji z beneficjentami w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów;
 • opracowanie w miarę potrzeb opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;
 • opracowanie projektów własnych do realizacji dotyczących regionu działania LGD;
 • dokumentowanie procesu wdrażania LSR oraz opracowania i wdrażania projektów własnych;
 • uzgadnianie z dyrektorem biura decyzji w sprawie zasad regulaminowych ogłaszanych konkursów przy realizacji LSR;
 • uzgadnianie z dyrektorem biura procedur obsługi projektów.

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • Praktyka zawodowa: co najmniej 12-miesięczny staż w pracy biurowej.
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania pożądane

 • co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł,
 • doświadczenie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów strategicznych do prawidłowej absorpcji środków pomocowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków pomocowych m.in. przygotowywanie wniosków o płatność w ramach programu PO RYBY 2007/2013,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • Prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 3.12 2015 r pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@dorzeczeleby.pl, pocztą 84-360 tradycyjną na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, al. św. Jakuba Ap. 25, Łeba lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowych informacji udziela biuro tel. 530 243 120.

 

Po terminie upływu naboru członkowie Zarządu dokonają oceny formalnej. Na tej podstawie zostaną zakwalifikowani kandydaci do następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 26.11.2015 08:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 793