drukuj

2015-11-25 13:47:54

Ogłoszenie


W dniu 17 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące współpracy międzysektorowej na rzecz organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Teresa Ossowska-Szara Starosta Lęborski, Pani Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski, Pan Andrzej Kowalczys Zastępca Dyrektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Magdalena Witkowska pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pan Marian Kurzydło Sekretarz Miasta Lęborka, Pan Krzysztof Pruszak członek Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Podczas spotkania omówiono rolę Powiatu Lęborskiego jako partnera współpracy międzysektorowej w województwie pomorskim. Przykładem takiej współpracy jest realizacja projektu „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim”, dzięki któremu powstała lista narzędzi usprawniających współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W tym samym dniu Zarząd Powiatu Lęborskiego podjął decyzję o powołaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w Powiecie Lęborskim. Funkcję tę będzie pełniła Pani Dorota Kidrowska pracownik Starostwa Powiatowego w Lęborku, która do tej pory zajmowała się współpracą z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Lęborskim.

 

Do zakresu działań Pełnomocnika należeć będzie w szczególności:

 

 1. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,
 2. prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur w zakresie współpracy
  z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji,
 3. pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem Lęborskim, w sytuacjach konfliktowych,
 4. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie współpracy
  z organizacjami pozarządowymi,
 5. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy Powiatu Lęborskiego z organizacjami pozarządowymi,
 6. zamieszczanie informacji na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego dotyczących działań statutowych organizacji pozarządowych, na ich wniosek,
 7. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego,
 8. przygotowywanie procedury konkursowej na realizację zadań publicznych Powiatu Lęborskiego w drodze otwartych konkursów ofert,
 9. reprezentowanie Starosty Powiatu Lęborskiego na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
 10. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,
 11. przedstawianie Staroście Powiatu Lęborskiego corocznych sprawozdań dotyczących współpracy Powiatu Lęborskiego z organizacjami pozarządowymi,
 12. przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zaangażowanych do oceny merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
 13. powoływanie zespołów ds. opiniowania ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 14. kontrola pracy zespołów opiniujących oferty składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lęborskiego,
 15. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym na ich wiosek,
 16. przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Powiatu Lęborskiego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych,
 17. rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Powiatu Lęborskiego,
 18. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, tryb art. 19a ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 19. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w zakresie udzielania wsparcia finansowego przez Powiat Lęborski organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
 20. współpraca z Zespołem Doradczo-Inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 21. współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.11.2015 13:47
Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2015 13:48
Liczba wyświetleń: 408