drukuj

2015-11-05 14:20:25

Starosta Lęborski informuje, iż w dniu 26 października 2015 r. zakończyły się konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok.


Do Programu, o którym mowa, wniesiono następujące uwagi i propozycje:

1. zaproponowano wpisanie dodatkowego zadania publicznego do realizacji w 2016 roku, tj. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy”,

2. zawnioskowano o zmianę § 11 i 17 uchwały w brzmieniu:
1) w § 11 ust. 2 uchwały zamienić wyrazy „jest konsultowanie” na „ma możliwość konsultowania”,
2) w § 11 ust. 3 uchwały zmienić zapis cyt.: „Zespół działa bezpłatnie” na „Zespół i Rada działają bezpłatnie”,
3) w § 17 ust. 2 uchwały zmienić wyrazy „wzmocnienie organizacji i partnerstwa” na „wzmocnienie działań organizacji pozarządowych i partnerstwa międzysektorowego”,
4) w § 17 ust. 3 pkt 10 uchwały zmienić wyrazy „przez Radę” na „przez Radę Powiatu Lęborskiego”,


3. zawnioskowano o wprowadzenie w §7 ust.2 uchwały do realizacji zadania publicznego „ochrona i promocja zdrowia” pkt 3) i 4) o brzmieniu „pomoc osobom uzależnionym, wykluczonym społecznie i zagrożonym przemocą” oraz „działalność na rzecz trzeźwości kierowców w ruchu drogowym”.


Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok wraz z wprowadzonymi uwagami i propozycjami do uchwały.


Dodatkowo Zarząd Powiatu Lęborskiego postanowił zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 2.000 zł na zadanie nr 12 wynikające z §7 ust. 2 uchwały, tj. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy”.


Rada Powiatu Lęborskiego w dniu 04 października 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok.


Uchwała, o której mowa, dostępna jest w Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:  http://bip.powiatleborski.pl/, w zakładce: organizacje pozarządowe.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 05.11.2015 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2015 14:21
Liczba wyświetleń: 479