drukuj

2015-10-27 14:39:32

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Numer ogłoszenia: 156577 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Numer ogłoszenia: 182949 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156577 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Stryjowskiego 23, 84-300 Lębork 3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. I Armii W.P. 43, 84-300 Lębork 4. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork, 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Gdańska 40, 84-300 Lębork 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Okrzei 15 A, 84-300 Lębork 10. Powiatowe Ognisko Artystyczne, ul. Legionów Polskich 35, 84-300 Lębork 11. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork 12. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Mikołaja Reja 18, 84-300 Lębork 13. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork 14. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego, ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork 16. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork 17. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance, UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Trójmieście, Rezydentura w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 134, 75-950 Koszalin, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 115914,00

 • Oferta z najniższą ceną: 115914,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146517,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.,, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59556,00

 • Oferta z najniższą ceną: 59556,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90345,00

 • Waluta: PLN.

 


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze OR.272.1.14.2015, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

 

Zamawiający:
Powiat Lęborski
Czołgistów, 84-300 Lębork
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Wybrany Wykonawca w części I

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Trójmieście, Rezydentura w Koszalinie
75-950 Koszalin
ul. Zwycięstwa 134

 Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (96,94 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nr oferty

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium:

Cena 90%

Klauzule dodatkowe 10%

Łączna ilość punktów

1

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych

81-364 Gdynia

ul. 10 Lutego 16

77,74 pkt

10,00 pkt.

87,74 pkt.

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

80- 371 Gdańsk

ul. Jagiellońska 13

71,20 pkt

6,43 pkt

77,63 pkt

3

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Trójmieście, Rezydentura w Koszalinie

75-950 Koszalin

ul. Zwycięstwa 134

90,00 pkt

6,94 pkt.

96,94 pkt

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Gdańsku

Oddział w Wejherowie

84-200 Wejherowo

ul. Przemysłowa 17 A

75,72 pkt.

6,02 pkt.

81,74 pkt

 

Wybrany Wykonawca w części II

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.

90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

 

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (90,00 pkt). w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

3

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Trójmieście, Rezydentura w Koszalinie

75-950 Koszalin

ul. Zwycięstwa 134

59,33 pkt.

0 pkt.

59,33 pkt

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Gdańsku

Oddział w Wejherowie

84-200 Wejherowo

ul. Przemysłowa 17 A

62,12 pkt.

10,00 pkt.

72,12 pkt

5

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.

90-520 Łódź ,ul. Gdańska 132

90,00 pkt

0 pkt.

90,00 pkt.

6

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie

75-605 Koszalin

ul. Zwycięstwa 158 A

80,59 pkt

9,02 pkt.

89,61 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania w części I i II

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia

brak

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w części I i II

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia

brak

 

Data wysłania informacji do Wykonawcy 17-11-2015

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego mija z końcem dnia 23-11-2015

 

 


 

Lębork, dn. 4.11.2015 r.

OR.272.1.14.2015                                                                                                    

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lęborskiego.


29 i 30 października 2015 roku oraz 3 listopada 2015 r. wykonawcy zwrócili się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lęborskiego.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zamawiający przekazuje zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień:

 

 

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

 

Pytanie nr 1.   Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odp. Ubezpieczenie OC obejmuje jedynie szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych usług medycznych związanych z działalnością Domów Pomocy Społecznej.

 

Pytanie nr 2.   Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

Odp. Nie posiada, Powiat nie prowadzi działalności w tym zakresie.

 

Pytanie nr 3.   Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 4. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 5. Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odp. W obecnym roku budżetowym jest to kwota 4 018 000,00 zł. W chwili obecnej nie jest znany jeszcze budżet na rok następny.

 

Pytanie nr 6. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu wszelkich szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 8. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC pkt. d o treści: „odpowiedzialność za szkody wynikające z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 9. Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ w zakresie dot. ubezpieczenia OC zapisu: „Jeżeli zdarzeń doprowadzających do szkody jest kilka i jednym z nich jest zdarzenie objęte ubezpieczeniem (wiąże się ono z działalnością bądź posiadanym mieniem ubezpieczonego), a inne zdarzenie jest wyłączone z odpowiedzialności w OWU, to ubezpieczyciel nie może powoływać się na to wyłączenie, aby odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 10. Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego do katalogu klauzul fakultatywnych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 11. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie istotne zmiany warunków umowy wymagają zgody obu stron

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

Pytanie nr 12. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 13. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji

Odp. Zamawiający opublikował informację dot. stanu technicznego, konstrukcji w załączniku nr 4 tabela nr 2 proszę o zapoznanie się z treścią załącznika. Budynki przechodzą wszystkie wymagane zgodnie z prawem przeglądy i zostają w nich przeprowadzone wymagane remonty.

 

Pytanie nr 14. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka – tj. ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska.

Odp. Zamawiający nie jest w stanie podać pełniej wartości tego mienia. Proszę założyć że kwota może wynosić 1 mln złotych.

 

Pytanie nr 15. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

 1. a) mienie wyłączone z eksploatacji
 2. b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odp. Zamawiający opublikował informację w załączniku nr 4 tabela nr 2, budynki zostały zabezpieczone m.in. że zostały od nich odłączone media. Zamawiający wnioskuje o objęcie zakresem ubezpieczenie według opisu z SIWZ. Wartość tych obiektów została przedstawiona według ewidencyjnej księgowej brutto.

 

Pytanie nr 16. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

 1. a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 2. b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie poprzedzające.

 

Pytanie nr 17. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 20. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający potwierdza

 

Pytanie nr 21. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

 

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odp. Budynek szkoły z aulą /łącznie 5 budynków połączonych holem zlokalizowany w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. Wartość sumy ubezpieczenia budynku, wyposażenia, elektroniki wynosi 24 219 143,00 zł.

 

Pytanie nr 22. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;

-wykazu ich lokalizacji (adresu),

-jednostkowych sum ubezpieczenia,

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?

-sposobu ich zabezpieczenia

-podanie przyczyny ich wyłączenia,

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

 

Pytanie nr 23. Prosimy o informację, na jaki dzień została podana szkodowość Klienta i jaki dokładnie okres ona obejmuje.

Odp. Zamawiający wskazał szkodowość z okresu ostatniej 3 letniej umowy zgodnie z informacją wskazaną przez dotychczasowych ubezpieczycieli, odpowiednio majątek i odpowiedzialność cywilna dane z dnia 14.09.2015 roku, komunikacja 15.09.2015 r.

 

Pytanie nr 24. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))

 1. a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia.
 2. b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?
 3. c) Jak jest ich łączna długość?

Odp. Ad. A Są przedmiotem ubezpieczenia. Ad. B Zamawiający wskazał informację w załączniku nr 4 tabela nr 2. Ad. C Zamawiający nie ma możliwości wskazać ich długości.

 

Pytanie nr 25. Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega również

 1. a) drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.?
 2. b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odp. Nie są przedmiotem ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 26. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odp. Nie

 

Pytanie nr 27. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat konstrukcji wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odp. Dane zostały ujawnione w załączniku nr 4 tabela nr 2.

 

Pytanie nr 28. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat stanu technicznego wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odp. Dane zostały ujawnione w załączniku nr 4 tabela nr 2.

 

Pytanie nr 29. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

 1. Gdzie się znajduję – adres
 2. Od kiedy funkcjonuje
 3. Na jak dużym obszarze
 4. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
 5. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odp. Zamawiający nie prowadzi działalności w przedmiotowym zakresie. Nie jest również właścicielem takiego obiektu.

 

Pytanie nr 30. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 31. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości

Odp. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada zatwierdzonych planów robót budowlano-montażowych. W okresie ubezpieczenia możliwe jest przeprowadzenie przez Zamawiającego remontów polegających na termomodernizacji budynków jak i drobnych prac remontowych wynikających z normalnego utrzymania budynków.

 

Pytanie nr 32. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

Odp. Nie wystąpiły.

 

Pytanie nr 33. Ze względu na trzy letni okres ochrony ubezpieczeniowej prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat.

Odp. Informacja dotycząca szkodowości z lat 2011 -2012 została ujawniona w poprzedniej procedurze przetargowej przeprowadzonej w 2012 roku, można ją odszukać na stronie BIP Zamawiającego. Poniżej wskazujemy adres: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/art/id/8347

 

Pytanie nr 34. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia, bądź przesunięcie jej do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 35. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie obiektów z użytkowania/eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie przyczyny wyłączenia go z użytkowania oraz sposobu zabezpieczenia go na czas nieużytkowania tj. sposobu zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich oraz informacji, czy istniejące zabezpieczenia ulegną pogorszeniu.

Odp. W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektów z użytkowania.

 

Pytanie nr 36. Prosimy o przeniesieniu klauzuli zmian w odbudowie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 37. W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 500 000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 38. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji, bądź przesunięcie jej do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 39. W odniesieniu do szkód w wyniku podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu.prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia lub ustalenie innego akceptowalnego dla Zamawiającego niższego niż określony w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 40. W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk prosimy o podanie jakiego typu maszyny i urządzenia Zamawiający planuje nabyć w okresie zamówienia, które będą eksploatowane pod ziemią?

Odp. W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje takich zakupów.

 

Pytanie nr 41. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/ udziału własnego w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk w wysokości 500 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 42. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

 1. a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
 2. b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
 3. c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
 4. d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej

Odp. Tak, z informacją wymaganą w pkt. C i D można się zapoznać sięgając do poprzedniej procedury przetargowej opublikowanej na stronie BIP Zamawiającego pod adresem http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/art/id/8347

 

Pytanie nr 43. Prosimy o zawężenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do szklarni wiersz 8-10 (załącznik nr 4 – Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego) do FLEXA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 44. Prosimy o wykreślenie z klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu treści:” Jeżeli wartość nowo nabytego mienia przekroczy 30% limit, to aby uzyskać ochronę ubezpieczeniową w pełnym zakresie Ubezpieczony winien zgłosić to mienie do ubezpieczenia na zasadach ogólnych, zgodnie z zapisami OWU. Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 45. Prosimy o zmniejszenie dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia limitu do 100.000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 46. Prosimy o zamianę Klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, na klauzule naszej treści: Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 47. Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego do katalogu klauzul fakultatywnych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 48. Prosimy o zmniejszenie dla kradzieży zwykłej limitu do 5.000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 49. Prosimy o wprowadzenie dla „podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 50. Prosimy o wykreślenie następującego zapisu w ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: „koszty ewakuacji związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie wystąpiło czy też nie do limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 51. Dostarczenie zaświadczeń o szkodowości w komunikacji.

Odp. Zamawiający publikuje zaświadczenie w załączeniu.

 

Pytanie nr 52. Podanie obrotu do OC produkt

Odp. Zamawiający nie prowadzi działalności, w której pojawił by się obrót. Zamiennie podajemy wartość budżetu z 2015 roku - jest to kwota 73 413 001,00 zł.

 

KWESTIE OGÓLNE

 

Pytanie nr 53. Prosimy o podanie rodzaju (redukcyjna, integralna, udział własny) i wartości (kwota, procent) franszyz w pozostałych obowiązujących polisach w ostatnich pięciu (lub minimum trzech) okresach rocznych,

Odp. W ostatnich 3 okresach rocznych wartości przedstawiały się: OC franszyza integralna 300,00 zł, kradzież zwykła 200,00 zł franszyza redukcyjna, mienie od ognia i innych zdarzeń losowych i sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk franszyza integralna 200,00 zł, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk franszyza redukcyjna 300,00 zł.

 

Pytanie nr 54. Czy zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach zawartych w ostatnich trzech okresach rocznych? jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic (w tym nowych lokalizacji/przedmiotów ubezpieczenia) objętych ochroną,

Odp. Lokalizacje pozostają tożsame z dotychczasową 3 letnia umowa, zakres ubezpieczenia nie jest identyczny, został on rozbudowany, dotychczasowy Program Ubezpieczenia znajduje się na stronie BIP Zamawiającego pod adresem http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/art/id/8347

 

Pytanie nr 55. Prosimy o informacje na temat szkód, które zostały zgłoszone z ryzyk/przedmiotów ubezpieczenia dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu,

Odp. Nie występują.

 

Pytanie nr 56. Prosimy o uaktualnienie Tabeli nr 5 Załącznika Nr 4 do SIWZ tj. szkodowości Klienta (wypłaty i rezerwy) wg stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze pytania lub maksymalnie 30 dni od daty ogłoszenia postępowania,

Odp. Nie uległa ona zmianie na dzień odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie nr 57. Czy Zamawiającemu są znane jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości,

Odp. Nie są znane takie okoliczności.

 

Pytanie nr 58. Wnosimy o informację, czy podane w klauzulach limity (tam gdzie nie wskazano wyraźnie) odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń i czy są wspólne czy oddzielne dla wskazanych ryzyk,

Odp. Odnosi się do jednego i wszystkich zdarzeń i jest on wspólny dla wskazanych w klauzuli ryzyk.

 

Pytanie nr 59. Prosimy o informację, czy Zamawiający (Ubezpieczony) posiada/ zarządza administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci), sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci,

Jeżeli tak, prosimy o bliższe informacje na temat tego ryzyka lub prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmował mienia związanego ze składowaniem odpadów, sortownią śmieci, zakładem recyclingu czy spalarnią śmieci.

Odp. Zamawiający nie posiada jak również nie jest zarządcą składowiska odpadów.

 

Pytanie nr 60. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (str. 4, pkt. 6 SIWZ) –wnosimy o doprecyzowanie maksymalnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia i w jakich okolicznościach może ono nastąpić,

Odp. Nie został on doprecyzowany i nie może zostać z uwagi na to, że ewentualne przedłużenie realizacji zamówienia będzie wynikiem negocjacji i przedłożonej przez Wykonawcę oferty. Może nastąpić w przypadku niewyłonienia Wykonawcy na okres po wygaśnięciu tej umowy.

 

Pytanie nr 61. Prosimy o informację, czy Zamawiający (Ubezpieczony) posiada/ zarządza administruje budynkami komunalnymi,

Jeżeli tak, prosimy o bliższe informacje na temat tego ryzyka lub prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmował mienia komunalnego

 

Odp. Zamawiający nie posiada, jak również nie jest zarządcą budynków komunalnych.

 

Część I Zamówienia

 

 1. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY

 

KLAUZULE OBLIGATORYJNE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

 

Pytanie nr 62. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym oraz zapisy na str. 34 likwidacja szkód– wnosimy o potwierdzenie, że przy szkodzie częściowej Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy uwzględniające koszty demontażu i ponownego montażu oraz transportu, opłat celnych i innych tego rodzaju należności, do wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą (plus uzgodnione koszty dodatkowe ponad sumę ubezpieczenia),

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 63. Wnosimy o wykreślenie z treści Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych zapisów na str. 36 dot. odstąpienia od proporcjonalnej redukcji odszkodowania i wprowadzenia następujących zasad:

 

W przypadku szkody stosowanie odstępstwa od zasady proporcji w ubezpieczeniu możliwe jest w wymienionych poniżej przypadkach:

1)         jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

2)         dla szkód nie przekraczających 5.000,00 zł,

3)         dla szkód których koszt naprawy ustalony według przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 64. Wnosimy o dopisanie w treści Klauzuli szybkiej likwidacji szkód str. 36 następującego zastrzeżenia

 

„Klauzula ma zastosowanie do szkód o wartości do 3.000,00 zł. Ubezpieczający ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego sprzętu bezpośrednio po szkodzie i zachować uszkodzone części do dyspozycji Wykonawcy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podkreśla że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 65. Wnosimy o dopisanie w treści Klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy następującego zastrzeżenia

 

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w środku trwałym/ sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 66. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie następującego zastrzeżenia w treści Klauzuli warunków i taryf:

 

„Klauzula nie dotyczy art. 816 KC oraz ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Pierwszeństwo mają przepisy prawa.

 

Pytanie nr 67. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów – prosimy o wskazanie rozszerzeniem którego ubezpieczenia jest ww. klauzula,

Odp. Klauzula dotyczy ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Pytanie nr 68. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – wnosimy o przeniesienie ww. klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 69. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis dotyczący zabezpieczeń: uznane są za wystarczające „o ile odpowiadają przepisom prawa oraz są konserwowane zgodnie z wymogami prawa”,

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 70. Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – wnosimy o przekwalifikowanie klauzuli na klauzulę fakultatywną lub wprowadzenie zastrzeżenia, że zmiana wartości mienia może nastąpić wyłącznie przed zawarciem umowy ubezpieczenia na nowy okres roczny,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli na fakultatywną. Zamawiający podkreśla że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 71. Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie zastrzeżenia, że nowe lokalizacje spełniają minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami / stosownymi OWU, oraz są przystosowane do przyjęcia większej ilości mienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 72. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie następującego zastrzeżenia w treści Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji:

 

„Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji zostaje utrzymana pod następującymi warunkami:

 1. a) obiekt jest zabezpieczony przed nieuprawnionym, wtargnięciem osób trzecich
 2. b) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 3. c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para oraz budynek został odłączony od źródeł zasilania elektrycznego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 73. Wnosimy o wyłączone z zakresu ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 74. Prosimy o wskazanie w załączniku nr 4 nieruchomości wyłączonych z eksploatacji oraz informacji nt. powodu wyłączenia z użytkowania,

Odp. Zamawiający wskazał tą informację w załączniku nr 4 tabela nr 2. Budynki te nie są w chwili obecnej potrzebne w działalności jednostek organizacyjnych.

 

Pytanie nr 75. Klauzula likwidacji drobnych szkód – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zastrzeżenia

„Dodatkowo Ubezpieczony zobowiązany jest pozostawić uszkodzone i wymienione części, aby umożliwić ich oględziny przez Ubezpieczyciela lub sporządzić dokumentacje zdjęciową uszkodzonego mienia” na:

 

„Ubezpieczający ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie i zachować uszkodzone części do dyspozycji Wykonawcy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 76. Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o wyłączenia klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych – klauzula zawęża postanowienia KC,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 77. Klauzula składowania – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu składowania mienia min. 10 cm nad podłogą w przypadku pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 78. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie następującego zastrzeżenia w treści Klauzuli zalaniowej:

 

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy wcześniej (przed szkodą) stwierdzono zły stan techniczny i dano zlecenie naprawy lub usunięcia usterki. Po zleceniu naprawy Ubezpieczyciel odpowiada jeszcze za szkody zalaniowe przez okres maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy o naprawę z wykonawcą, nie dłużej jednak niż do dnia rozpoczęcia prac przez

wykonawcę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie podkreśla że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 79. Prosimy o wskazanie jakich konkretnie maszyn i urządzeń (z podaniem nazwy, rodzaju i przeznaczenia maszyn i urządzeń), dotyczy Klauzula szkód mechanicznych.

Ponadto prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony klauzuli:

–          szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

–          szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ klauzula dot. maszyn, urządzeń i aparatach znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego np. windy. Klauzula posiada zamknięty katalog włączeń.

 

Pytanie nr 80. Prosimy o możliwość dodania następującego zapisu w treści Klauzuli katastrofy budowlanej:

 

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

1)         uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,

2)         uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,

3)         awaria instalacji.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

1)         nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

2)         użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

3)         nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

4)         w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

5)         wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

6)         wyłączonych z eksploatacji,

7)         w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

 

W przypadku braku zgody na wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności za szkody wymienione w pkt. 1)-7) wnosimy o udzielenie informacji czy zachodzi lub może zajść w okresie ubezpieczenia przypadek opisany w którymkolwiek z tych punktów – przykładowo użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem czy też prowadzenie prac przy nadbudowie budynku.

Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji klauzuli, jednocześnie podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 81. Prosimy o podanie informacji czy w okresie objętym zamówieniem Zamawiający przewiduje prowadzenie prac budowlano- montażowych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. Jeżeli tak prosimy o wskazanie w których obiektach i jaki będzie zakres prowadzonych prac;

Odp. Odpowiedź, jak w pytaniu nr 31.

 

Pytanie nr 82. Wnosimy o przesunięcie kl. funduszu prewencyjnego do klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

KLAUZULE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie zgodnie z pkt. 19 SIWZ)

 

Pytanie nr 83. Prosimy o dopisanie w Klauzuli aktów terroryzmu :

         w ppkt a) słów skażenia biologicznego i chemicznego

         w ppkt c) słów: „fałszywych alarmów”

         dopisania ppkt d) „innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego”

Odp. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji klauzuli jednocześnie podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 84. Klauzula 168 godzin – prosimy o rozważenie zmiany parametru czasowego na 48 lub 72 godziny,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 85. Prosimy o dopisanie w klauzuli kradzieży zwykłej w części dotyczącej „przedmiot ubezpieczenia” w pozycji „mienie pracownicze i uczniowskie” słów: z wyłączeniem sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ

 

           

Pytanie nr 86. Wnioskujemy o usunięcie słów z definicji wypadku ubezpieczeniowego „działanie lub zaniechanie” i wstawienie zamiast tego słowa „zdarzenie;

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku czystych strat finansowych z reguły trudno o zidentyfikowanie łatwo rozpoznawalnego zdarzenia szkodowego, w związku, z czym wybór innego triggera niż trigger zdarzenia szkodowego jest rozwiązaniem bardziej praktycznym.

 

Pytanie nr 87. Prosimy o podanie przykładu, który obrazowałby zarówno moment działania lub zaniechania oraz moment zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę.                                                              Aktualna propozycja powoduje nieprecyzyjne i niejednoznaczne określenie momentu w którym powstać ma szkoda mająca charakter czystej straty finansowej. Czy w okresie ubezpieczenia powinno powstać:

 1. a) działanie lub zaniechanie czy też
 2. b) zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie CSF?

Odległość czasowa pomiędzy działaniem lub zaniechaniem a zdarzeniem bezpośrednio momentem powstania CSF – może być bardzo długa i może powodować brak realnej ochrony z aktualnej polisy. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że moment działania lub zaniechania nastąpi dużo wcześniej niż samo powstanie zdarzenia powodującego powstanie CSF.

Odp. Jako przykład szkody Zamawiający wskazuję szkodę polegającą na wjechaniu w ubytek w jezdni w drodze zarządzanej przez ubezpieczonego. Zdarzeniem szkodowym (zdarzeniem bezpośrednio powodującym szkodę) będzie moment wjechania w ubytek. Działaniem lub zaniechaniem będzie data np. nieprzeprowadzenia przeglądu drogi (trudna do ustalenia).

W przypadku czystej straty finansowej zamawiający podaje przykład szkody polegającej na wydaniu decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) uznanej później za nieważną, która spowodowała konieczność zwrotu np. nakładów finansowych poniesionych na budowę domu do momentu stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Działaniem lub zaniechaniem jest data wydania decyzji. Data zdarzenia szkodowego byłaby natomiast trudna do ustalenia.

 

Pytanie nr 88. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – w zakresie sumy gwarancyjnej i limitów, rodzajów wypadów ubezpieczeniowych, jednostek organizacyjnych objętych ochroną?

Odp. Ilość jednostek bez zmiany, sumy gwarancyjne również. Limity uległy modyfikacji.

Pytanie nr 89. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC (str. 47 SIWZ) ograniczone są do wysokości sumy ubezpieczenia,

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 90. Prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. sprawdzenia stanu technicznego podległej infrastruktury,

Odp. Oględzin dokonuje pracownik Zarządu Dróg Powiatowych, nie rzadziej jak raz w tygodniu.

 

Pytanie nr 91. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 92. Prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

Odp. Miejskie sieci wodociągowo-kanalizacyjne nie są własnością Powiatu. Dotyczy wyłącznie urządzeń zainstalowanych na posesji należących do Zamawiającego.

 

Pytanie nr 93. Prosimy o informację, jakiego charakteru imprezy organizowane są przez Zamawiającego,

Odp. Są to imprezy o charakterze rozrywkowym lub promujące lokalną społeczność i grupy działania.

 

Pytanie nr 94. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych,

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 95. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zawodowych (m.in. pośredników w obrocie nieruchomości, zarządców nieruchomości),

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 96. Prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy roszczeń z tytułu szkód, które regulowane są przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy;

Odp. W takim zakresie w jakim regulacja zawarta w Dyrektywie jest tożsama z zakresem opisanym w SIWZ jest odpowiedzialność ubezpieczyciela. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 97. Prosimy o informację, w jaki sposób chronione są pojazdy przyjęte celem wykonania usługi,

Odp. Są zamykane w warsztatach szkolnych lub znajdują się na terenie ogrodzonym monitorowanym i oświetlonym nocą.

 

Pytanie nr 98. Prosimy o podanie informacji nt. rodzaju i liczby posiadanych pojazdów nie podlegających rejestracji,

Odp. Są to pojedyncze kosiarki samojezdne oraz remontery drogowe oraz walce drogowe.

 

Pytanie nr 99. Prosimy o informację, czy wskazana suma gwarancyjna dla ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych jest odrębną sumą ubezpieczenia czy stanowi podlimit głównej sumy w wysokości 1.000.000,00 zł,

Odp. Stanowi odrębną sumę gwarancyjną.

 

Pytanie nr 100. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami prosimy o informację czy bieżące usuwaniem zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym. W przypadku potwierdzenia proszę o przedstawienie aktualnych polis lub potwierdzenie podpisania ubezpieczenia OC przez te podmioty,

Odp. Tylko zimowe utrzymanie dróg jest zlecane podmiotom zewnętrznym. Podmioty posiadają polisy OC.

 

Pytanie nr 101. Prosimy o informacje jakiego rodzaju prace są zlecane podwykonawcom oraz czy stawia się im wymóg posiadania polis OC,

Odp. Są to prace związane z utrzymaniem dróg. Tym podmiotom stawia się wymóg posiadania polis OC.

 

Pytanie nr 102. Wnosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody wynikające z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

 

Pytanie nr 103. Czy Zamawiający potwierdza, iż:

 1. a) wszystkie miejsca ubezpieczenia dotyczące lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, są należycie zabezpieczone przed kradzieżą;
 2. b) iż wszystkie drzwi wejściowe do ubezpieczanych lokalizacji posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 wielopunktowy.

Odp. Zamawiający wskazuje w załączniku nr 4 tabela nr 2 jakie zabezpieczenia znajdują się w lokalizacjach jego jednostek organizacyjnych.

 

Pytanie nr 104. W odniesieniu do ryzyka dewastacji prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy szkód:

         w gotówce i innych wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, modelach, wzorcach,

         polegających na uszkodzeniu mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti,

         w szybach i innych przedmiotach szklanych w wyniku zadrapania, stłuczenia i innych uszkodzeń

Odp. Zamawiający potwierdza z wyłączeniem szkód w wyniku pomalowania tym graffiti gdzie został określony odrębny limit.

 

Pytanie nr 105. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży (w tym kradzieży zwyklej) oraz dewastacji następującego mienia: włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych i pozostałej infrastruktury drogowej (np. parkometry, fotoradary, słupy oświetleniowe, lampy, tablice informacyjne), wiat przystankowych, środków obrotowych zlokalizowanych poza obrębem nieruchomości (np. na placach składowych). W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o wprowadzenie w stosunku do ww. mienia franszyzy redukcyjnej w wysokości             200,00 zł,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 106. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł w stosunku do ryzyka kradzieży zwykłej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 107. Prosimy o informację, czy urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych posiadają określoną klasę odporności na włamanie oraz czy są przytwierdzone do stałego elementu budynku,

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 108. Prosimy o udzielenie informacji nt. sposobu przechowywania/zabezpieczeń mienia pracowniczego i uczniowskiego oraz środków obrotowych i zapasów (w tym materiałów budowlanych, paliwa w pojazdach i zbiornikach),

Odp. Środki obrotowe składowane są w zamkniętych obiektach należących do Zamawiającego. Pojazdy parkowane są na terenie ogrodzonych i oświetlonych wewnętrznych placów parkingowych. Mienie uczniowskie zostaje zamknięte w szatniach szkolnych a pracownicze w pomieszczeniach socjalnych.

 

Pytanie nr 109. Czy w stosunku do kradzieży elementów stałych budynków i budowli oraz innych elementów trwale do nich przymocowanych Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następujących zapisów:

 

 1. a) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony po zmroku i pod stałym dozorem poza godzinami pracy Ubezpieczającego

lub

 1. b) urządzenia i przedmioty są zamocowane na dachu budynku lub budowli lub na wysokości nie mniejszej niż 2,5m od poziomu terenu (niniejsze postanowienie nie dotyczy siłowników bram).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA

 

Pytanie nr 110. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 100,00 zł,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 111. Prosimy o informację, czy przedmiot ubezpieczenia obejmuje

-           oszklenie reklamowe, szyldy i gabloty wolnostojące,

-           rurki neonowe, tablice świetlne,

-           szyby przeciwporanieniowe, przeciwłamaniowe, kuloodporne,

 

jeżeli tak, prosimy o określenie sum ubezpieczenia dla poszczególnych pozycji oraz miejsca ich usytuowania

Odp. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli oraz szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle, neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, lustra i witraże, instalacje oświetleniowe i iluminacyjne, wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych. Znajdują się na ternie placówek oświatowych należących do Zamawiającego. Łączna wartość nie jest dokładnie znana proszę założyć że nie przekracza przejętej sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dla tego ryzyka.

 

 

Pytanie nr 112. Jeżeli ubezpieczenie obejmuje tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych prosimy o określenie sumy ubezpieczenia dla tego mienia,

Odp. To mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia szyb od stłuczenia.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

 

 

Pytanie nr 113. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odp. Tak

 

Pytanie nr 114. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego?

Odp. Tak

 

Pytanie nr 115. Prosimy o informację czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odp. Tak

 

Pytanie nr 116. Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli?

Odp. Tylko na terenie warsztatów szkolnych. Prace wykonuje się pod kontrolą nauczycieli zawodu.

 

Pytanie nr 117. Prosimy o oświadczenie, że: mienie znajdujące się w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie jest zabezpieczone w następujący sposób:

-           drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane.

-           obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

-           uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.

 

W przypadku odmiennego stanu faktycznego prosimy o wskazanie adresu lokalizacji nie spełniającej powyższych warunków. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 2% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 2.000,00 zł w stosunku do lokalizacji nie spełniających ww. warunków – do czasu poprawienia stanu zabezpieczeń, uzyskania stosownych pozwoleń i spełnienia pozostałych zaleceń

Odp. Obiekty użytkowania publicznego spełniają powyższe warunki.

 

Pytanie nr 118. W odniesieniu do zapisu: „Przez mienie osób trzecich oraz nakłady adaptacyjne rozumie się również powłoki malarskie, tapety, wykładziny i podłogi oraz elementy stałe lokalu mieszkalnego należące do osób trzecich.” - prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia osób trzecich wnioskowanym zakresem ubezpieczenia nie mają być objęte ruchomości. Prosimy też o informację, czy wskazane mienie było przedmiotem ubezpieczenia mienia Gminy w latach ubiegłych?

Odp. Przytoczony zapis nie znajduje się w SIWZ.

 

Pytanie nr 119. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia znaków drogowych (w tym sygnalizacji świetlnej), tablic informacyjnych, słupów oświetleniowych, lamp zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 120. W przypadku braku zgody na ww. zmianę wnosimy o ubezpieczenie mienia w systemie sum stałych lub podanie jego orientacyjnej wartości

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 121. Prosimy o zmianę ostatniego punktu definicji zalania z „działania osób trzecich” na „nieumyślnego działania osób trzecich”,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 122. Prosimy o udzielenie informacji nt. sposobu przechowywania/zabezpieczeń mienia pracowniczego i uczniowskiego oraz środków obrotowych i zapasów (w tym paliwa w pojazdach i zbiornikach),

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108.

Pytanie nr 123.           odnośnie ochrony dla instalacji i urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynku   prosimy o włączenie poniższego zastrzeżenia:

 

Warunkiem udzielenia ochrony dla instalacji i urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynku (w tym kolektory słoneczne) jest spełnienie jednego z poniższych warunków :

-           teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony po zmroku i pod stałym dozorem poza godzinami pracy Ubezpieczającego

lub

-           urządzenia i przedmioty są zamocowane na dachu budynku lub budowli lub na wysokości nie mniejszej niż 2,5m od poziomu terenu (niniejsze postanowienie nie dotyczy siłowników bram) .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 124.          w odniesieniu do ryzyka dewastacji- prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w budynkach, które nie należą do Zamawiającego, nie są w jego posiadaniu, nie sprawuje nad nimi zarządu a jedynie posiada w nich lokale mieszkalne/użytkowe,

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

 

Pytanie nr 125.           prosimy o informację o zabezpieczeniach p. przepięciowych sprzętu

Odp. Serwer jest zabezpieczony zasilaczem awaryjnym typu UPS pozostałe sprzęty elektroniczne listwami zasilającymi z filtrem przeciwprzepięciowym.

 

Pytanie nr 126.           prosimy o informację o częstotliwości archiwizacji danych na zapasowych kopiach w formie elektronicznej i miejsce ich przechowywania

Odp. Kopia danych wrażliwych jest robiona codziennie, innych niż wrażliwe raz w tygodniu. Przechowywana jest na specjalnym serwerze do kopii danych, a wrażliwe w odrębnym pokoju w szafie ognioodpornej na specjalnych kasetach.

 

Pytanie nr 127.           prosimy o informację, które sumy ubezpieczenia zostały zadeklarowane z uwzględnieniem kosztu systemu operacyjnego,

Odp. Zestawy komputerowe i laptopy mogą mieć oprogramowanie typu BOX, Zamawiający nie jest w stanie przygotować pełnej informacji i wykazu tego sprzętu.

 

Pytanie nr 128.           pkt. E na stronie 54 SIWZ – wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są dane przechowywane w pamięci ulotnej jednostki centralnej

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 129.           wnosimy o potwierdzenie, że koszty ratunku/ akcji ratowniczej/ gaśniczej, zabezpieczenia przed szkodą, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą,

Odp. Zamawiający potwierdza

 

Pytanie nr 130.           wnosimy o możliwość zastosowania wyłączenia szkód z klauzuli IT wg treści Wykonawcy analogicznie jak w ub. elektroniki /w treści wykonawcy j.n:/

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubepzieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odp. W kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 131. prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do oprogramowania ubezpieczanego łącznie ze sprzętem w ramach szkód rzeczowych zastosowanie mają dodatkowo wyłączenia odpowiedzialności stosowane w OWU Ubezpieczyciela w stosunku do tego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia,

Odp. Tak, o ile nie znajdują się w zakresie wskazanym w SIWZ.

 

Pytanie nr 132. zwiększone koszty działalności – wnosimy o zastosowanie franszyzy w wysokości:

-           dla kosztów proporcjonalnych 2 dni robocze,

-           dla kosztów nieproporcjonalnych 10% szkody, nie mniej niż 200,00 PLN,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 133. zwiększone koszty działalności – wnosimy o akceptację warunków szczególnych poza OWU Wykonawcy:

 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 • 1
 1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosztów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.:

1)         koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:

 1. a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
 2. b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,
 3. c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
 4. d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych),
 5. e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych),

2)         koszty nieproporcjonalne - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:

 1. a) jednorazowej procedury przeprogramowania,
 2. b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
 3. c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.

 

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 2
 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą:

1)         za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU,

2)         powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych,

3)         powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii).

 1. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.
 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:

1)         decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację,

2)         brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,

3)         modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia,

4)         zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów,

5)         szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

 

MAKSYMALNY OKRES ODSZKODOWAWCZY

 • 3
 1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym.
 2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy.

 

SUMA UBEZPIECZENIA

 • 4
 1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem następujących zasad:

1)         suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszkodowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych,

2)         suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego przemnożonego przez liczbę miesięcy okresu ubezpieczenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych.

 1. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwie lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca.
 2. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi:

1)         w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym - suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie,

2)         w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie ubezpieczenia - suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie.

 1. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej wyczerpania odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów wygasa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
 2. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

 

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

 • 5
 1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty, określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie odszkodowawczym, który:

1)         rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności,

2)         kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności,

z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w umowie ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty należnego odszkodowania na podstawie niniejszej Klauzuli.

 1. Za wysokość szkody przyjmuje się:

1)         w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty zwiększonych kosztów, z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia,

2)         w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania na pokrycie rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w umowie ubezpieczenia.

 1. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną:

1)         w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek dziennych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia,

2)         w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą zastosowanie mają obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk ………….

 

Odp. Zamawiający akceptuje zapis.

 

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK

 

Pytanie nr 134. wnosimy o możliwość zastosowania wyłączenia szkód z klauzuli IT wg treści Wykonawcy analogicznie jak w ub. elektroniki /w treści wykonawcy j.n:/

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń   w działalności,
 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odp. Zamawiający podkreśla, że w kwestiach nieuregulowanych pierszeństwo mają OWU Wykonawcy.

 

Pytanie nr 135. wnosimy o potwierdzenie, że koszty ratunku/ akcji ratowniczej/ gaśniczej, zabezpieczenia przed szkodą, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą,

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 136.  Wnosimy o potwierdzenie, że od 2012 roku nie było szkody w kotle grzewczym, będącym przedmiotem ubezpieczenia od uszkodzeń. W przeciwnym wypadku prosimy podać datę, wartość i przyczynę szkody

Odp. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 137 wprowadzenie w odpowiedzialności cywilnej za drogi franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 138. Dot. założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: prosimy o modyfikację - usunięcie z SIWZ n/w zapisu (dotyczy zapisu przekreślonego):

„Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.). Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku/budowli. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.”

Pozostawienie tego zapisu w pierwotnej formie bez uwzględnienia powyższego wniosku skutkuje naruszeniem Art. 7. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Każdy z wykonawców może mieć inną konstrukcję OWU i poszczególne ryzyka mogą (lub nie) mieć charakter ryzyka limitowanego.

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W opinii Zamawiającego pozostawienie zapisu nie skutkuje naruszeniem Art. 7. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych ma jedynie na celu zagwarantowanie jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Pytanie nr 139. Dot. założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: prosimy o modyfikację - usunięcie z SIWZ n/w zapisu (dotyczy zapisu przekreślonego):

 

„II. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

 

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.

 

Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury.”

Pozostawienie tego zapisu w pierwotnej formie bez uwzględnienia powyższego wniosku skutkuje naruszeniem Art. 7. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Każdy z wykonawców może mieć inną konstrukcję OWU – dany wykonawca posiadający szerszy zakres ochrony wynikający z OWU niż pozostali oferenci zostanie zmuszony do konkurencji w realiach nierównego traktowania oferentów – przy wycenie oferty musi uwzględnić dodatkowy zakres, którego inni oferenci wyceniać nie będą.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W opinii Zamawiającego pozostawienie zapisu nie skutkuje naruszeniem Art. 7. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych ma jedynie na celu zagwarantowanie jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej.

 

Pytanie nr 140. Zmianę zapisu w części dotyczącej ubezpieczenia Autocasco z „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)” na „w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione koszty holowania pojazdu do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) do wysokości 10% sumy ubezpieczenia pojazdu lub do kwoty 2.000 zł w zależności, która z wartości jest wyższa”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 141. W ubezpieczeniu assistance wykreślenie zapisu „Pojazd zastępczy przysługuje niezależnie od tego czy unieruchomiony (uszkodzony) pojazd został odholowany z miejsca zdarzenia przy pomocy Ubezpieczyciela (za pośrednictwem centrum pomocy assistance), czy też nie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Pytanie 142.

Prosimy o nie stosowanie klauzuli warunków i taryf w stosunku do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Odp. Klauzula dotyczy wyłącznie tych ryzyk gdzie występuje suma ubezpieczenia. Nie ma zastosowanie w odpowiedzialności cywilnej.

 

Pytanie 143.

Prosimy o wykaz obiektów wyłączonych z eksploatacji

 

Odp. Zamawiający przedstawił taki wykaz w załączniku nr 4 tabela nr 2.

 

Pytanie 144.

Prosimy o dopisanie w klauzuli czasu ochrony: „Opłacenie brakującej składki wznawia ochronę ubezpieczenia pod warunkiem uzyskania pisemnego potwierdzenia Ubezpieczyciela”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 145.

Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego – ze zbioru klauzul obowiązkowych do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

 

Pytanie 146.

Czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli

„1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe powstałe podczas prowadzenia przez firmę prac i usług, jak i powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania przez Ubezpieczającego. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

 1. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

1) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli lub wycenie,

2) związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,

3) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,

4) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,

5) związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,

6) związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania

7) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,

8) związanych z niedostarczeniem energii,

9) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,

10) za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,

11) pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady

12)związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13-04-2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku

13) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

 

Odp. Klauzula spełnia wymogi SIWZ, jednakże należy zwrócić uwagę na zastosowane w niej wyłączenia, jeżeli są w zakresie ubezpieczenia uregulowanym w SIWZ nie będą miały zastosowania. Zgodnie z postanowieniami SIWZ w kwestiach tam nie uregulowanych zastosowanie będą miały OWU ubezpieczyciela.

 

 

Pytanie 147.

Czy spełni wymogi SIWZ klauzula: KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe

wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.

 1. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:
 2. a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy

czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiemsądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa

 1. b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
 2. c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
 3. d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym

e)wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa

f)będące naruszeniem dóbr osobistych

g)spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których

Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć

 1. h) wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

 

Odp. Klauzula spełni wymogi SIWZ, jednakże należy zwrócić uwagę na zastosowane w niej wyłączenia, jeżeli są w zakresie ubezpieczenia uregulowanym w SIWZ nie będą miały zastosowania. Zgodnie z postanowieniami SIWZ w kwestiach tam nie uregulowanych zastosowanie będą miały OWU ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Pytanie 148.

Prosimy o wprowadzenie limitu na uszkodzenie mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów w wysokości 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Pytanie 149.

Prosimy o wprowadzenie limitu na uszkodzenie mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności w wysokości 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 150.

Prosimy o zmianę definicji uderzenia pioruna: „gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, powodujące jego uszkodzenie”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 151.

Prosimy o zmianę minimalnej prędkości wiatru w definicji huraganu na 17,5m/s

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 152.

Prosimy o wprowadzenie limitu w definicji śniegu na szkody w konstrukcji i poszyciu dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu w wysokości 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 153.

Prosimy o wprowadzenie limitu w definicji zalania na szkody powstałe w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków i budowli w wysokości 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 156577 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenia szyb od stłuczenia, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Stryjowskiego 23, 84-300 Lębork 3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. I Armii W.P. 43, 84-300 Lębork 4. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork 5. Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork, 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Gdańska 40, 84-300 Lębork 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Okrzei 15 A, 84-300 Lębork 10. Powiatowe Ognisko Artystyczne, ul. Legionów Polskich 35, 84-300 Lębork 11. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork 12. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Mikołaja Reja 18, 84-300 Lębork 13. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork 14. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego, ul. Warszawska 17, 84-300 Lębork 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork 16. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork 17. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance, UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. 2. Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia). 3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja). 1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 składa i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Wykonawcy zagraniczni. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. UWAGA: - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.9
 • 2 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 0.1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2, 2a do SIWZ, Część I Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 6) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 7) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 8) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. Część II Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2018 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2019 r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 3) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, Czołgistów 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w zakresie: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.9
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 0.1

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 0.9
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 0.1

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lęborskiego.doc 2015-10-27 14:39:41 Starostwo Informatyk
załącznik załącznik nr 4 - Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego.xls 2015-10-27 14:39:50 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Dom Pomocy Społecznej Nr 1.pdf 2015-11-05 09:37:08 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Dom Pomocy Społecznej Nr 2.pdf 2015-11-05 09:37:13 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Lęborku.pdf 2015-11-05 09:37:17 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.pdf 2015-11-05 09:37:22 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Powiat Lęborski wg REGON 770979648.pdf 2015-11-05 09:37:29 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Powiatowe Centurm Edukacyjne - ZSP.pdf 2015-11-05 09:37:35 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Powiatowy Inspertorat Nadzoru Budowlanego.pdf 2015-11-05 09:37:39 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Powiatowy Urząd Pracy.pdf 2015-11-05 09:37:43 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.pdf 2015-11-05 09:37:47 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Starostwo Powiatowe w Lęborku.pdf 2015-11-05 09:37:51 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Zarząd Dróg Powiatowych.pdf 2015-11-05 09:38:04 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadcz. komunik. - Zespół Szkół GŻiA.pdf 2015-11-05 09:38:09 Starostwo Informatyk
załącznik zaświadczenie komunikacja lębork.PDF 2015-11-05 09:38:12 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.10.2015 14:39
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 08:03
Liczba wyświetleń: 754