drukuj

2015-10-09 07:32:22

IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego


nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 miasta Lęborka przy ulicy Spółdzielczej, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00031815/5.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Cena

nieruchomości netto

Kwota

wadium

Godzina przetargu

1

63/13

938

35.000 zł

3.500

10:00

2

63/14

1044

39.000 zł

3.900

10:15

3

63/16

869

34.000 zł

3.400

10:30

4

63/17

994

39.000 zł

3.900

10:45

5

63/18

1049

42.000 zł

4.200

11:00

6

63/26

905

36.000 zł

3.600

11:15

7

63/28

900

35.000 zł

3.500

11:30

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w południowo-zachodniej części miasta, w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działek nie posiada uzbrojenia. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się z ul. Spółdzielczą. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 22.05.2015 roku, II – w dniu 20.07.2015 roku, III – w dniu 25.09.2015 roku.

Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER
w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.

 1. Wadium na poszczególne działki, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 09.11.2015 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 09.11.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.

 1. Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium
  w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału
  w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego
z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r., poz. 1380).

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargów, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 5. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
 7. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.
 8. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres od 09.10.2015 r. do 13.11.2015 r.
 9. Zastrzega się prawo do odwołania przetargów. Informacja o odwołaniu przetargów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Przetargi odbędą się w dniu 13.11.2015r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik IV przetarg Spółdzielcza.doc 2015-10-09 07:32:33 Administrator Admin
załącznik Mapa Spółdzielcza.pdf 2015-10-09 07:32:37 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 09.10.2015 07:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 737