drukuj

2015-09-11 07:42:59

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska:

 

Lp

Nr działki

Pow.

w ha

Użytek

Nr Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

nieruchomości
w zł netto

Wadium

w zł

Godzina

przetargu

1

11/31

0.1747

PsIII

SL1L/00029148/1

12 000

1 200

10:00

2

11/32

1.1597

PsIII – 1.1004ha

Lz-PsIII – 0.0593ha

SL1L/00029148/1

62 000

6 200

10:15

3

11/33

1.2794

PsIII – 1.1894ha

Lz-PsIII – 0.0900ha

SL1L/00029148/1

69 000

6 900

10:30

4

11/34

1.3045

PsIII – 0.7373ha

Lz-PsIII – 0.5672ha

SL1L/00029148/1

68 000

6 800

10:45

5

15/5

0.1205

RIIIb – 0.0172ha

Lz-RIIIb – 0.1033ha

SL1L/00029102/7

17 000

1 700

11:00

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14.08.2015 roku.

Opis nieruchomości:

- nr 15/5 – działka niezabudowana, położona w zachodniej części miejscowości Małoszyce. Teren działki nie posiada uzbrojenia. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz droga gruntowa. Działka w całości zakrzaczona.

- nr 11/31, 11/32, 11/33, 11/34 – działki położone we wschodniej części miejscowości Małoszyce. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz droga gruntowa. Działki nie posiadają uzbrojenia. Przez teren działki nr 11/31 i 11/32 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Zachodnia część działki nr 11/34 zakrzaczona.

Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

- działka nr 15/5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Małoszyce, zatwierdzonym uchwałą nr XV/87/07 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 6 listopada 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18.07.2008r. Nr 75, poz. 1982 – oznaczona jest symbolem 1.1.2.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym zabudowa bliźniacza.

- działka nr 11/31 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 położona jest w jednostce elementarnej z symbolem 1.2.5.U z funkcją obowiązującą – usługi i rzemiosło, w tym usługi związane z obsługą mieszkańców i obsługą ruchu turystycznego.

- działki nr nr 11/32, 11/33, 11/34 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 położone są w jednostce elementarnej z symbolem 1.6.1.R/RM
z funkcją obowiązującą – tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej.

 

 1. Wadium na poszczególne działki, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 12.10.2015 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 12.10.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.

 1. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie
  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r., poz. 1380 ze zm.).

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi
  w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 5. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
 7. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.
 8. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres od 11.09.2015 r. do 16.10.2015 r.
 9. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16.10.2015r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik II przetarg Małoszyce.doc 2015-09-11 07:43:19 Administrator Admin
załącznik Mapa dz. 15.5.pdf 2015-09-11 07:43:24 Administrator Admin
załącznik Mapa Małoszyce.pdf 2015-09-11 07:43:28 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 11.09.2015 07:42
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2015 09:15
Liczba wyświetleń: 778