drukuj

2015-09-04 08:20:46

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej


 

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego - ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782) oraz Zarządzenia nr 235/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2015r.,

 

Starosta Lęborski ogłasza, co następuje:

 

 1. Przeznacza się do nieodpłatnego oddania w trybie bezprzetargowym, w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niżej opisaną nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa, na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Smołdzinie, z przeznaczeniem na cele ochrony przyrody:

 

 l.p.

nr działki

powierzchnia
w ha

nr księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych

cena nieruchomości

 użytek

1

311/1

0.2200

SL1L/00041114/4

2.178,00zł.

W (rów)

2

378

0.5300

SL1L/00041114/4

3.180,00zł.

W (rów)

 

Działki stanowią rowy położone w zachodniej części obr. Charbrowo, gm. Wicko, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Działka 311/1 graniczy od strony zachodniej z lasami Słowińskiego Parku Narodowego, działka nr 378 graniczy z jeziorem Łebsko.

 

 1. Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość Gmina Nowa Wieś Lęborska nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 5m ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej
  z tytułu użytkowania wieczystego a zgodnie z art. 10 ust. 5l przywołanej ustawy oddanie
  w użytkowanie wieczyste przedmiotowych nieruchomości jest wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem.

 

 1. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782) upływa 15.10.2015 roku.

 

 1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu powiat-lebork.com na okres od 4 września 2015 roku do 25 września 2015 roku.

 

 1. Informacje szczegółowe można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lęborku – Wydział Geodezji, Referat Gospodarki Nieruchomościami - pok. nr 220, 221 II piętro, lub pod nr telefonu. 59 8632 841.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie do BIP na 4.09.2015r.jpg 2015-09-04 08:20:54 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 04.09.2015 08:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2015 08:22
Liczba wyświetleń: 694