drukuj

2015-08-27 14:50:56

Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych


Numer ogłoszenia: 127527 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015


 

Lębork: Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 152365 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127527 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres czterech lat tj. od 16 października 2015 roku do 15 października 2019 roku obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego w tym Starostwa Powiatowego w Lęborku i powiatowych jednostek organizacyjnych : 1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku 2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku 4) Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku 7) Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 9) Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 10) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku 11) Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 12) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 13) Starostwo Powiatowe w Lęborku 14) Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku 15) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 16) Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku 17) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 18) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, 2. możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 3. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4. realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej, 5. przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych, 6. wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, 7. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, 8. wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 9. potwierdzanie sald rachunków bankowych, 10. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący, 11. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, 12. deponowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (w tym również jednodniowych), 13. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w 2015 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową), 14. uruchomienie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 15. prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym, 16. wydawanie i obsługa kart płatniczych, 17. umożliwienie w punkcie kasowym dokonania wypłat za pomocą kart płatniczych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Łebie, ul. 1 Maja 1B, 84-360 Łeba, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335616,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 88099,20

 • Oferta z najniższą ceną: 88099,20 / Oferta z najwyższą ceną: 88099,20

 • Waluta: PLN .

 

 


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze FB.272.1.13.2015 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych”

Zamawiający:
Powiat Lęborski
Czołgistów, 84-300 Lębork
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wybrany Wykonawca

Bank Spółdzielczy w Łebie
84-360 Łeba
ul. 1 Maja 1B

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba punktów uzyskana w kryterium: OPROCENTOWANIE 30%, CENA 70 %

Bank Spółdzielczy w Łebie
84-360 Łeba
ul. 1 Maja 1B

100 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia

brak

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia

brak

 

Data wysłania informacji do Wykonawcy 29-09-2015

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w dniu 15-10-2015 r.

 


 

 

FB.272.4.2015.I                                                               Lębork dnia 16.09.2015r.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powiat Lęborski udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych” oznaczenie sprawy FB.272.1.13.2015(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer:127527-2015 z dnia 27.08.2015 roku).

W związku z zadanymi pytaniami o treści:

 1. Jakie powinniśmy założyć godziny funkcjonowania starostwa (w kontekście obsługi kasowej)?
 2. Czy posiadają Państwo dane dotyczące liczby i kwoty wpłat dokonywanych przez osoby trzecie w punkcie kasowym prowadzonym w Starostwie? Jest to informacja konieczna do oszacowania odpowiedniej obsady etatowej punktu oraz do oszacowania kosztów jego funkcjonowania?
 3. Czy znane są liczba i kwoty transakcji wypłat dokonywanych przy pomocy terminalu POS?
 4. Jaki powinniśmy założyć koszt wynajmu powierzchni i ryczałtu za media      w punkcie kasowym?
 5. Czy zapis dotyczący wyposażenia punktu kasowego na koszt oferenta oznacza, że w punkcie kasowym nie będzie żadnego wyposażenia? Jeśli jakieś wyposażenie (np. meble) pozostanie, uprzejmie proszę o informację – jest potrzebna do zaplanowania operacji przejęcia powierzchni od dotychczasowego usługodawcy.
 6. Czy powierzchnia pod punkt kasowy jest częścią powierzchni otwartej, czy może jest to wyodrębnione pomieszczenie kasowe z okienkiem?
 7. W związku z ograniczoną ilością podmiotów na rynku będących w stanie spełnić kryteria dot. zakresu przedmiotu zamówienia pkt.17 traktującego      o umożliwieniu realizacji wypłat gotówkowych za pośrednictwem kart płatniczych zwracamy się z prośbą o modyfikację treści SIWZ umożliwiający tym samym odstąpienie od spełnienia warunku świadczenia ww. usługi lub przesuniecie okresu realizacji ww. zapisu na czas do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy?

 

Powiat Lęborski informuje, co następuje:

 

Ad.1. Odpowiedź znajduje się na stronie Zamawiającego.

Ad.2. Zamawiający nie posiada informacji dotyczących liczby i kwot wpłat dokonywanych przez osoby trzecie w punkcie kasowym prowadzonym    w Starostwie.

Ad.3.   Zamawiającemu nie są znane liczby i kwoty transakcji wypłat dokonywanych przy pomocy terminalu POS.

Ad.4.  Odpowiedź znajduje się na stronie Zamawiającego.

Ad.5   Odpowiedź znajduje się na stronie Zamawiającego.

Ad.6   Powierzchnia pod punkt kasowy stanowi wyodrębnione pomieszczenie  kasowe.

Ad.7   Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ.

 

Lębork dnia 16.09.2015r.

 

 


 

FB.272.3.2015.I                                                                                 Lębork dnia 14.09.2015 r.

 

Do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Powiat Lęborski udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych” oznaczenie sprawy FB.272.1.13.2015(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer:127527-2015 z dnia 27.08.2015 roku).

W związku z zadanymi pytaniami o treści:

 1. Na ile dni przed uruchomieniem punktu kasowego Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na punkt kasowy?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza jednodniowy okres dla zamówienia wypłaty gotówkowej?
 3. Czy punkt kasowy będzie przyjmował wpłaty od interesantów Powiatu?
 4. Czy dane przedstawione w załączniku o danych szacunkowych realizacji usług Zamawiającego w pozycji wpłat i wypłat gotówkowych przedstawiają dane na temat wpłat własnych Powiatu oraz jednostek podległych oraz interesantów Powiatu?

 

Powiat Lęborski informuje, co następuje:

 

Ad.1. Pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy zgodnie z zawartą umową będzie użytkowane do dnia 15.10.2015r. Z uwagi na zachowanie ciągłości obsługi naszych klientów termin udostępnienia wykonawcy pomieszczenia a zarazem uruchomienia obsługi kasowej będzie dzień 16.10.2015r.Ponadto informujemy, że pomieszczenie na dzień dzisiejszy jest użytkowane przez bank na obsługę kasową.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza jednodniowy okres dla zamówienia wypłaty gotówkowej.

Ad.3. Punkt kasowy będzie przyjmował wpłaty od interesantów Powiatu.

Ad.4. Dane zawarte w załączniku o danych szacunkowych dotyczą pobrania i odprowadzenia gotówki przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu.

 


 

 

FB.272.2.2015.I                                                                                                            Lębork dnia 08.09.2015r.

 

Do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Powiat Lęborski udziela odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „ Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych” oznaczenie sprawy FB.272.1.13.2015(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych numer:127527-2015 z dnia 27.08.2015 roku).

W związku z zadanymi pytaniami o treści:

 1. Jaki jest miesięczny koszt najmu pomieszczenia wraz z opłatą za media?
 2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych prac adaptacyjnych przez wykonawcę np. montaż monitoringu/ dodatkowa zabudowa?
 3. Czy do dyspozycji Wykonawcy zostanie udostępnione wyposażenie meblowe oraz sejf?
 4. Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy świadczenie innych usług finansowych tj. przyjmowanie opłat za rachunki?
 5. Jaką ilość czynnych okienek kasowych przewiduje Zamawiający oraz w jakich godzinach?
 6. Czy Zamawiający realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?
 7. Czy Samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 m-cy?
 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu w rachunku w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 160% kredytu?
 9. Zgodnie z SIWZ pkt IV ppkt 6 „Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366…” Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę: ”Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365…” ?
 10. Jakie Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu saldo średniomiesięczne ?
 11. Zamieszczenie na stronie Zamawiającego następujących dokumentów:
 • Rb-UZ-roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
 • Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

Powiat Lęborski informuje, co następuje:

Ad.1. Na dzień 08.09.2015 roku miesięczny koszt najmu pomieszczenia wraz z opłatą  za media wynosi 47,36 zł plus podatek VAT.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dodatkowych prac adaptacyjnych przez wykonawcę z wykluczeniem przebudowy pomieszczenia.

Ad.3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wyposażenie meblowe i sejf.

Ad.4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy świadczenie innych usług finansowych tj. przyjmowanie opłat za rachunki.

Ad.5. Zamawiający przewiduje jedno okienko kasowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

Ad.6. Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji.

Ad.7. Powiat Lęborski nie jest w restrukturyzacji w innym banku oraz nie podlegał restrukturyzacji.

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu w rachunku w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 160% kredytu.

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu – SIWZ pkt IV ppkt 6.

Ad.10. Zamawiający nie jest w stanie określić salda średniomiesięcznego wykorzystania kredytu.

Ad.11.   Na stronie Zamawiającego zamieszczono dokumenty:

 • Rb-UZ-roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
 • Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Lębork dnia 08.09.2015r.

 

 


 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Numer ogłoszenia: 127527 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres czterech lat tj. od 16 października 2015 roku do 15 października 2019 roku obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego w tym Starostwa Powiatowego w Lęborku i powiatowych jednostek organizacyjnych : 1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku 2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku 4) Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku 7) Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku 9) Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 10) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku 11) Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 12) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku 13) Starostwo Powiatowe w Lęborku 14) Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku 15) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 16) Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku 17) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 18) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, 2. możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy, 3. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4. realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej, 5. przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych, 6. wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego, 7. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, 8. wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 9. potwierdzanie sald rachunków bankowych, 10. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący, 11. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, 12. deponowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (w tym również jednodniowych), 13. udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w 2015 roku (w następnych latach zgodnie z uchwałą budżetową), 14. uruchomienie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 15. prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym, 16. wydawanie i obsługa kart płatniczych, 17. umożliwienie w punkcie kasowym dokonania wypłat za pomocą kart płatniczych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j.Dz.U.z 2015r. poz.128). Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 2 do SIWZ - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zezwolenie na utworzenie banku jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym(w tym zezwolenie Prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Banki). 5. Projekt umowy , który musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.128) -stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.7
 • 2 - oprocentowanie - 0.3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2015 godzina 12:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ obsługa bankowa powiatu lęborskiego 2015.doc 2015-08-27 14:53:42 Starostwo Informatyk
załącznik 1 wszczęcie postępowania.docx 2015-08-27 14:53:47 Starostwo Informatyk
załącznik 2 dane z jednostek-ilości.xls 2015-08-27 14:53:50 Starostwo Informatyk
załącznik wniosek o wszczęcie postępowania na udzielanie zamówień.docx 2015-08-27 14:53:54 Starostwo Informatyk
załącznik WZÓR SIWZ 2015.doc 2015-08-27 14:53:57 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik Nr 1 wzór.docx 2015-08-27 14:54:01 Starostwo Informatyk
załącznik Załącznik nr 2 wzór.docx 2015-08-27 14:54:04 Starostwo Informatyk
załącznik 009_p118_D_IV_15.pdf 2015-08-27 14:54:20 Starostwo Informatyk
załącznik 030_p118_R_IV_15.pdf 2015-08-27 14:54:24 Starostwo Informatyk
załącznik 113_p118_P_IV_14.pdf 2015-08-27 14:54:28 Starostwo Informatyk
załącznik 114_p118_F_IV_14.pdf 2015-08-27 14:54:32 Starostwo Informatyk
załącznik doc00092820150827081018.pdf 2015-08-27 14:54:37 Starostwo Informatyk
załącznik doc00093220150827081350.pdf 2015-08-27 14:54:40 Starostwo Informatyk
załącznik doc00093320150827081431.pdf 2015-08-27 14:55:33 Starostwo Informatyk
załącznik doc00093420150827081505.pdf 2015-08-27 14:55:40 Starostwo Informatyk
załącznik doc00093520150827081537.pdf 2015-08-27 14:55:44 Starostwo Informatyk
załącznik doc00093620150827081734.pdf 2015-08-27 14:55:47 Starostwo Informatyk
załącznik Zadłużenie powiatu wg stanu na 31.07.2015.xls 2015-08-27 14:55:50 Starostwo Informatyk
załącznik Rb N II kw 2015.pdf 2015-09-09 11:45:20 Starostwo Informatyk
załącznik Rb UZ za IV kw 2014 r.pdf 2015-09-09 11:45:23 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.08.2015 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2015 14:08
Liczba wyświetleń: 924