drukuj

2015-08-21 10:35:58

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego


w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej nieruchomość: Obręb: 2, Łeba działka nr 54/3, działka nr 54/5

Zarząd Powiatu Lęborskiego

84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego

 

ogłasza się, co następuje:

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej nieruchomość:

       Obręb: 2, Łeba

 

Lp.

Nr działki

Pow.

w m2

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza netto

Wadium

Opis nieruchomości

1.

działka
nr 54/3

495

SL1L/00030202/8

1.455.000 zł*

145.500 zł

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Leśnej, w bardzo atrakcyjnej części miasta w odległości około 200m od plaży. Nieruchomość składa się
z działek nr 54/3 i 54/5 o łącznej powierzchni 5325m². Teren działki równy, porośnięty drzewami. Od strony południowej nieruchomość sąsiaduje z terenami zielonymi oraz zabudową usługową. Od strony północnej znajduje się zabudowa mieszkalno-pensjonatowa. Od strony wschodniej ciąg pieszy w kierunku morza. Od strony zachodniej zieleń. Bezpośredni dojazd do nieruchomości droga
o niskiej intensywności ruchu, utwardzoną betonowa kostką brukową. Nieruchomość dobrze skomunikowana z centrum miasta. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W najbliższym otoczeniu tereny zalesione, plaża i tereny rekreacyjne.

2

działka

nr 54/5

4830

* do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Gmina Miejska Łeba nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Łeby
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym „E”- Strefa mieszkalno –pensjonatowa (podstrefa przekształceń funkcji – E.4.1.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w północnej części miasta Łeby w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej jest w trakcie opracowania. Dla terenu nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków usługowo-handlowych.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 220.

 

Informacja o obciążeniach nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej nr SL1L/00030202/8 zapis dotyczący umowy dzierżawy gruntu obowiązującej od dnia 01.04.2004r do 31.12.2013 roku.

 

 1. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 26.10.2015 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 26.10.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.
 2. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758, ze zm.).

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 5. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
  w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Koszty notarialne, sądowe oraz koszty przygotowania dokumentacji związanej ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości, ponosi jej nabywca.
 7. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, /59/ 863 28 41.
 8. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, Urzędów Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres na okres od 21.08.2015 r. do 30.10.2015 r.
 9. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. nr 13, godz. 10:00

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Mapa dz. 54.3, 54.5.pdf 2015-08-21 10:36:12 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 21.08.2015 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2015 10:37
Liczba wyświetleń: 1145