drukuj

2015-08-13 07:41:54

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Powiat Lęborski, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłasza otwarty nabór na partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów do realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna Integracja”; Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa”).


 

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

w ramach otwartego naboru na partnera do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Starosta Lęborski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na partnera do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”,

 

do końca dnia 03.09.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „JESTEŚMY RAZEM”.

 

Oferta spełnia kryteria formalne. W ocenie merytorycznej otrzymała 61 punktów.

 

W wyniku oceny ofert Komisja Konkursowa wyłania Partnera:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „JESTEŚMY RAZEM” do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.  „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna Integracja”; Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa”).

 


 

Planowane partnerstwo:

 • Lider – Powiat Lęborski /główny realizator – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku/
 • Partnerzy:
  • Gmina Miasto Lębork /realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku/
  • Gmina Miejska Łeba /realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie/
  • Gmina Cewice /realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach/
  • Gmina Nowa Wieś Lęborska /realizator – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej/
  • Gmina Wicko /realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku/
  • organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze otwartego naboru

 

 1. CEL PARTNERSTWA:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lęborskiego.

 

 1. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:
 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 2015-08-12 Ogłoszenie otwarty nabór na partnera.doc 2015-08-13 08:26:33 Starostwo Informatyk
załącznik 2015-08-12 Ogłoszenie otwarty nabór na partnera.pdf 2015-08-13 07:42:46 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 13.08.2015 07:41
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2015 15:16
Liczba wyświetleń: 805