drukuj

2015-07-03 07:48:59

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości gruntowe

 

Lp

Nr działki

Pow.

w ha

Położenie nieruchomości

Nr Księgi

wieczystej

Cena wywoławcza

nieruchomości
w zł netto

Wadium

w zł

Godzina

przetargu

1

11/31

0.1747

Obręb: Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska

 

SL1L/00029148/1

14.000

1.400

10:00

2

11/32

1.1597

SL1L/00029148/1

70.000

7.000

10:15

3

11/33

1.2794

SL1L/00029148/1

77.000

7.700

10:30

4

11/34

1.3045

SL1L/00029148/1

78.000

7.800

10:45

5

11/35

0.0230

SL1L/00029148/1

1.400

140

11:00

6

15/5

0.1205

SL1L/00029102/7

18.100

1.810

11:15

7

15/6

0.1199

SL1L/00029102/7

18.000

1.800

11:30

8

15/8

0.1436

SL1L/00029102/7

21.500

2.150

11:45

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

- działki nr nr 15/5, 15/6 i 15/8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Małoszyce, zatwierdzonym uchwałą nr XV/87/07 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 6 listopada 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18.07.2008r. Nr 75, poz. 1982 – oznaczone są symbolem 1.1.2.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym zabudowa bliźniacza.

- działki nr 11/31 i nr 11/35 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 położone są w jednostce elementarnej
z symbolem 1.2.5.U z funkcją obowiązującą – usługi i rzemiosło, w tym usługi związane z obsługą mieszkańców i obsługą ruchu turystycznego.

- działki nr nr 11/32, 11/33, 11/34 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce pod nazwą „Małoszyce- uzupełnienia” zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.03.2013r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2013r., poz. 2075 położone są w jednostce elementarnej
z symbolem 1.6.1.R/RM z funkcją obowiązującą – tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej.

 

 1. Wadium na poszczególne działki, należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380 najpóźniej do dnia 10.08.2015 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 10.08.2015r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Chcąc uczestniczyć w przetargach na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.

 

 1. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
  3. w przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
  4. w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,
  5. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej.
 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 6. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Cudzoziemcy /w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1380 ze zm./ w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
 8. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
 9. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.
 10. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku powiat-lebork.com oraz na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/na okres od 03.07.2015 r. do 14.08.2015 r.
 11. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

 

Przetargi odbędą się w dniu 14.08.2015r. w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik I przetarg Małoszyce.doc 2015-07-03 07:50:00 Administrator Admin
załącznik Mapa Małoszyce 1.pdf 2015-07-03 07:50:04 Administrator Admin
załącznik Mapa Małoszyce.pdf 2015-07-03 07:50:08 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 03.07.2015 07:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 954