drukuj

2015-07-02 12:54:08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU LĘBORSKIEGO


Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2015 roku do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 osobiście lub wysłać pocztą

  1. Organizator

 

ZARZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO

  1. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel. (59) 86 32 825
fax. (59) 86 32 850

 

  1. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2015 roku do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

 

  1. Warunki składania ofert.

 

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się w/w ustawy.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta według własnego uznania.

Organizator zastrzega, że oferty Oferentów złożone w niniejszym postępowaniu będą ofertami wiążącymi.

 

  1. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1200 000 zł ( słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych) z emisji obligacji do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Zarząd Powiatu Lęborskiego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyemitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Nr VIII/42/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku, Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji dla Powiatu Lęborskiego na kwotę 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000 złotych jako wkład powiatu w realizację zadania  pn. ”stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie oddziału geriatrycznego, modernizację działu fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”.

Obligacje zostaną wyemitowane w 1 (słownie : jednej) serii :

seria A15 na kwotę 1 200 000 zł nie później niż w dniu 30.10.2015 r.

Wykup obligacji nastąpi po upływie 8 lat od daty emisji obligacji serii A15,

 

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega możliwość przedterminowego wykupu obligacji oraz zapisu w umowie, że Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6.M z dnia 29.06.2015 roku w wysokości 1,79% oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisją obligacji ( np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona oferta oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Zarząd Powiatu Lęborskiego niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zaproszenie do składania ofert obligacje.doc 2015-07-02 12:56:13 Administrator Admin
załącznik Uchwała nr 083-p118-0-IV-15.docx 2015-07-02 12:56:38 Administrator Admin
załącznik URPL VIII-42-2015 z 02-06-2015.docx 2015-07-02 12:56:56 Administrator Admin
załącznik URPL IX-60-2015 z 12-06-2015.doc 2015-07-02 12:57:09 Administrator Admin
załącznik załącznik nr 1 tabela główna do URPL IX-60-2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 2015-07-02 12:57:22 Administrator Admin
załącznik Rb Z za IV kw 2014 r..pdf 2015-07-02 12:57:41 Administrator Admin
załącznik Rb Z za I kw 2015 r..pdf 2015-07-02 12:57:46 Administrator Admin
załącznik Rb NDS za IV kw 2014 r..pdf 2015-07-02 12:57:52 Administrator Admin
załącznik Rb NDS za I kw 2015 r..pdf 2015-07-02 12:57:56 Administrator Admin
załącznik Rb 28S za IV kw 2014 r..pdf 2015-07-02 12:58:03 Administrator Admin
załącznik Rb 28S za I kw 2015r..pdf 2015-07-02 12:58:09 Administrator Admin
załącznik Rb 27S za IV kw 2014.pdf 2015-07-02 12:58:13 Administrator Admin
załącznik Rb 27S za I kw 2015r..pdf 2015-07-02 12:59:51 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 02.07.2015 12:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 607