drukuj

2015-06-12 13:17:47

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


specjalista w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku.

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Specjalista w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku.

2. Wymiar etatu: ¼ (0,25 etatu).

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
a) wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe informatyczne i co najmniej 4-letni staż pracy,
- posiadanie doświadczenia w zakresie administrowania szkolną siecią informatyczną,
- posiadanie znajomości administrowania e-dziennikiem firmy Vulcan,
- bardzo dobra znajomość obsługi systemów informatycznych z rodziny Windows, w tym także systemów serwerowych.
b) wymagania dodatkowe:
- umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
- kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
- terminowość w realizacji zadań.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- administrowanie szkolną siecią informatyczną,
- administrowanie szkolnym e-dziennikiem i stroną internetową szkoły,
- dokonywanie niezbędnych, bieżących napraw komputerów,
- okresowe reinstalacje systemów operacyjnych oraz innych aplikacji,
- nadzorowanie integralności sieci komputerowej,
- tworzenie bazy danych e-dziennika poprzez wprowadzanie informacji z arkusza organizacyjnego oraz planu lekcji,
- zarządzanie kontami użytkowników e-dziennika,
- dokonywanie bieżących aktualizacji oprogramowania,
- właściwe zabezpieczenie sprzętu przed nieuprawnionym dostępem.

5. Informacja o warunkach pracy:
Praca przy komputerze, wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2015 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i umiejętności,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wszystkie oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 26 czerwca 2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr  1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku lub listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu ZSO Nr 1) na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr  1 im. Stefana Żeromskiego, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista”. Kontakt telefoniczny: (0-59) 8621-293 w. 24.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.powiat.leborski.samorzady.pl) do 30 czerwca 2015 r. oraz na tablicy informacyjnej ZSO Nr 1.

Kandydatów zakwalifikowanych zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 2 lipca 2015 r. Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwość zatrudnienia od 01.09.2015 r. w wymiarze ¼ etatu.


 

 

Lębork, dnia 30 czerwca 2015 r.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko urzędnicze – specjalista w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku.

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji kandydatów na w/w stanowisko pracy do następnego etapu procedury naboru zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniający wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Robert Warszawski

Lębork

 

Spośród wskazanych wyżej kandydatów Pan ------------------------------- przedstawił wraz z wymaganymi dokumentami dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Skład komisji przeprowadzającej nabór:    
1.    Bogdan Libich – przewodniczący     
2.    Anna Malicka – członek        
3.    Robert Apanowicz – członek    

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.06.2015 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2015 12:29
Liczba wyświetleń: 1242