drukuj

2015-06-02 13:50:53

OGŁOSZENIE KONKURSU


na wolne stanowisko urzędnicze – Administrator Sieci Informatycznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku


 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko 

specjalista-administrator sieci informatycznych

w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku  

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty- administratora sieci informatycznych PCE- ZSP w Lęborku została wybrana kandydatura Pana Krzysztofa Czerwonki

 

                    Dyrektor mgr inż. Artur Obolewski

 

Lębork, 19.06.2015 r. 

 


 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Edukacyjnym –ZSP ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork
- nazwa stanowiska: specjalista– administrator sieci informatycznej
- wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu (3/4)

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw,  którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty- administrator sieci informatycznych,
e) posiada wykształcenie wyższe informatyczne,
f) doświadczenie w zakresie administrowania siecią informatyczną,
g) umiejętność zarządzania systemami serwerowymi,
h) umiejętność projektowania sieci lokalnych,
i) znajomość programów MS Office, Open Office, Libre Office, VULCAN,
j) minimum 3 –lata pracy (w tym doświadczenie zawodowe w administrowaniu siecią informatyczną).

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informatycznego i sieciowego,
b) mile widziana znajomość oprogramowania: Płatnik, PROGMAN, SIO, Hermes oraz znajomość programowania komputerów,
c) odpowiedzialność i samodzielność komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
d) sumienność i terminowość w realizacji zadań, dobra organizacja pracy,
e) umiejętność współpracy i bezkonfliktowość.

3. Zakres wykonywanych zadań:
Do zakresu obowiązków specjalisty- administratora sieci informatycznych  należeć będzie między innymi:
a) administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową, nadzór nad eksploatacją systemów,
b) administrowanie dziennikiem elektronicznym i stroną internetową szkoły,
c) koordynowanie i nadzorowanie działań informatycznych, wykonywanie i archiwizacja kopii zapasowych,
d) wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń,
e) właściwe reagowanie na przypadki naruszania bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;
c) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i inne kwalifikacje;
d) kwestionariusz  osobowy dla kandydata;
e) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, 84-300, ul. Pionierów 16, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko administratora sieci informatycznej”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).
Oferty złożone po wymienionym  wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCE- ZSP w Lęborku przy ul. Pionierów 16.

Możliwość zatrudnienia wrzesień 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59/8621667 lub w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie konkursu.doc 2015-06-03 08:43:02 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 02.06.2015 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2015 14:18
Liczba wyświetleń: 896