drukuj

2015-05-26 14:03:52

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.17.2015


zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych


 

                                                                                                                  Lębork, dn. 10.06.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego o sygnaturze PO.272.2.17.2015

 

 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły łącznie trzy oferty.


ZESTAWIENIE OFERT:

 

1.

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

Liczba uzyskanych punktów: 58,84 pkt.

2.

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC”

Plac Wolności 12

35-073 Rzeszów

Oferta pozostaje bez rozpatrzenia.

3.

Sun & More Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 8c

71-467 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

 

W związku z tym, iż Wykonawca, który uzyskał maksymalną liczbę punktów mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy: Sun & More Sp. z o.o.; ul. Rapackiego 8c; 71-467 Szczecin

 


 

W dniu 28.05.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytanie:

 1. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zakłada wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego, niestety w miesiącu czerwcu nie ma możliwości zwiedzania Muzeum. W zamian możemy zaproponować inne muzea; Muzeum Narodowe, Muzeum Chopina, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów.
 2. Rozumiem, że w trakcie pobytu, młodzież może uczestniczyć w wizycie w przedsiębiorstwie o profilu zgodnym z kierunkiem nauczania. 
 3. Jaką kwotą Zamawiający dysponuje na realizację zadania?

 

Odpowiedź na pyt. 1

Zgodnie z zapisem zawartym w przedmiotowym zapytaniu, w pkt. II Na kompleksowe wykonanie wyjazdów edukacyjno-naukowych (3 dni w Warszawie), składać się będzie: Kompleksowe wykonanie dla jednego wyjazdu, takie same warunki dla Wyjazdu I oraz dla Wyjazdu II:

7) Muzeum Powstania Warszawskiego – bilety wstępu, oprowadzenie z kierownikiem wycieczki (przewodnikiem). W przypadku zaistnienia okoliczności braku możliwości organizacji wizyty
w miesiącu czerwcu w ww. muzeum, dopuszcza się możliwość zmiany ww. na inne muzeum
w uzgodnieniu z Zamawiającym.”

 

Odpowiedź na pyt. 2

Zgodnie z zapisem zawartym w przedmiotowym zapytaniu, w pkt. II Na kompleksowe wykonanie wyjazdów edukacyjno-naukowych (3 dni w Warszawie), składać się będzie: Kompleksowe wykonanie dla jednego wyjazdu, takie same warunki dla Wyjazdu I oraz dla Wyjazdu II:

4) Wizyta u wybranego przedsiębiorcy na terenie Warszawy (profil działalności firmy musi być zgodny z kierunkami nauczania uczestników wyjazdu, wymienionymi w pkt I.1.b oraz w pkt. I.2.b.). Liczba odwiedzanych przedsiębiorców dla każdego wyjazdu to minimum jeden.

Firma musi być co najmniej średnim przedsiębiorstwem, posiadać prestiżową renomę w swojej dziedzinie, wyróżniać się innowacyjnością. Celem wizyt ma być pokazanie uczniom dobrze prosperującego zakładu pracy zgodnego z ich profilem nauczania, poznanie jego specyfiki i sposobu zarządzania/produkcji. Spotkanie ma się przyczynić do zachęcenia uczniów do podjęcia aktywności zawodowej po zakończeniu szkoły zgodnej z ich profilem nauczania, zarówno w formie własnej działalności gospodarczej, jak i podjęcia pracy w roli pracownika.

 

Odpowiedź na pyt. 3

Szacunkowa wartość zamówienia opiewa na kwotę 46 568,00 zł (brutto =netto)

 


 

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (według procedury dla zasady konkurencyjności)

 

Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania wyjazdu edukacyjno-naukowego dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KODY CPV:

63511000-4 - Organizacja wycieczek

63514000-5 – Usługi świadczone przez przewodników turystycznych

63515000-2 – Usługi podróżne

63516000-9 – Usługi zarządzania podróżą

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa odrębne wyjazdy, w innych (określonych przez Zamawiającego) terminach.

Odrębne wyjazdy dla opiekunów i uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz dla opiekunów i uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

 

Uczestnicy Wyjazdu I (szkoła PCE-ZSP w Lęborku):

 1. a) ze strony Wykonawcy: jeden kierownik wycieczki spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) oraz kierowca/y w liczbie zgodnej z wymaganiami i przepisami prawa w tym zakresie
 2. b) ze strony Zamawiającego: opiekunowie spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) i uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (profil nauczania uczniów: Technik Logistyk, Technik Budownictwa) - łącznie 50 osób

 

Uczestnicy Wyjazdu II (ZSMI w Lęborku):

 1. a) ze strony Wykonawcy: jeden kierownik wycieczki spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) oraz kierowca/y w liczbie zgodnej z wymaganiami i przepisami prawa w tym zakresie
 2. b) ze strony Zamawiającego: opiekunowie spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) i uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku (profil nauczania uczniów: Technik Elektryk, Technik Teleinformatyk, Technik Mechanik) - łącznie 50 osób

 

Planowany termin Wyjazdu I: 16, 17, 18.06.2015 r.

Planowany termin Wyjazdu II: 17, 18, 19.06.2015 r.

 

Ww. terminy wyjazdów mogą być zmienione na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona i możliwa do realizacji przez szkołę w terminie do 20.06.2015 r., bez uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę terminów i ich akceptacja wymaga formy pisemnej.

 Na kompleksowe wykonanie wyjazdów edukacyjno-naukowych (3 dni w Warszawie), składać się będzie:

Kompleksowe wykonanie dla jednego wyjazdu, takie same warunki dla Wyjazdu I oraz dla Wyjazdu II:

 • Transport uczestników z Lęborka (1 autokar, podstawiony przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5) z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób wymienionych w pkt. I
 • Ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu edukacyjno-naukowego – Zamawiający przekaże tylko imiona i nazwiska uczestników/uczestniczek (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC – min. 20 000 zł na osobę)
 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – bilety wstępu dla wszystkich uczestników wyjazdu do: Centrum Nauki Kopernik, Laboratorium (udział młodzieży w laboratoriach: biologicznym, fizycznym, chemicznym oraz robotyce) oraz planetarium 3D (seans dostosowany do młodzieży ponadgimnazjalnej) lub innego obiektu naukowego, wyposażonego w laboratoria umożliwiającego przeprowadzenie eksperymentów z aktywnym udziałem uczniów
 • Wizyta u wybranego przedsiębiorcy na terenie Warszawy (profil działalności firmy musi być zgodny z kierunkami nauczania uczestników wyjazdu, wymienionymi w pkt I.1.b oraz w pkt. I.2.b.). Liczba odwiedzanych przedsiębiorców dla każdego wyjazdu to minimum jeden.

Firma musi być co najmniej średnim przedsiębiorstwem, posiadać prestiżową renomę w swojej dziedzinie, wyróżniać się innowacyjnością. Celem wizyt ma być pokazanie uczniom dobrze prosperującego zakładu pracy zgodnego z ich profilem nauczania, poznanie jego specyfiki i sposobu zarządzania/produkcji. Spotkanie ma się przyczynić do zachęcenia uczniów do podjęcia aktywności zawodowej po zakończeniu szkoły zgodnej z ich profilem nauczania, zarówno w formie własnej działalności gospodarczej, jak i podjęcia pracy w roli pracownika.

 • Seminarium/wykład z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości na uczelni wyższej w Warszawie. Program seminarium/wykładu musi zostać tak ułożony, aby zwiększyć założone dla wyjazdu rezultaty. Program seminarium Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji w dniu podpisania umowy.
 • Tematyczne poznawanie Warszawy z kierownikiem wycieczki (przewodnikiem), uwzględniając Łazienki oraz Stare Miasto
 • Muzeum Powstania Warszawskiego – bilety wstępu, oprowadzenie z kierownikiem wycieczki (przewodnikiem)
 • Wyżywienie: pierwszego dnia (obiad, kolacja), drugiego dnia (śniadanie, obiad, kolacja), trzeciego dnia (śniadanie, obiad/kolacja) oraz suchy prowiant do autokaru w obie strony przejazdu
 • Dwa noclegi: Wykonawca zapewni noclegi podczas trwania wyjazdu edukacyjno-naukowego wszystkim uczestnikom/uczestniczkom w hotelu o średnim lub wyższym standardzie itp. z pokojami 1, 2, 3 lub 4 osobowymi, w ilości adekwatnej do liczby uczestników/uczestniczek z uwzględnieniem płci. Pełne węzły sanitarne (tj. prysznic, umywalka i wc) powinny znajdować się w pokoju. Każdy węzeł sanitarny musi zapewnić nieograniczony dostęp do bieżącej ciepłej wody i ogrzewanie lub klimatyzację w razie potrzeby. Pokoje powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania bagażu. Łóżka powinny być pojedyncze (nie dopuszcza się łóżek piętrowych ani małżeńskich). Każde łóżko powinno posiadać czysty materac, poduszkę, kołdrę, koc i kompletną, czystą i nie uszkodzoną pościel. Do każdego łóżka przynależna szafka i min. 1 półka w szafie na uczestnika.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowym do Zamawiającego dokumentacji fotograficznej z wyjazdu edukacyjnego (płyta CD dla każdej ze Szkół oraz dla Zamawiającego minimum 300 zdjęć przedstawiających uczniów/uczennice biorących udział w wyjeździe i zwiedzane obiekty)
 • Dostęp do opieki medycznej – w razie potrzeby Wykonawca zapewni opiekę pielęgniarską lub opiekę lekarską polegającą na dowiezieniu uczestnika wyjazdu do przychodni lub szpitala  
 • Transport powrotny do Lęborka
 • Wszystkie pozostałe ewentualne opłaty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów, kosztów z tytułu opłat i kar, nałożonych na niego przez właściwe organy, opłaty parkingowe itp.
 • Transport w trakcie pobytu w Warszawie
 • Bilety wstępu do wszystkich odwiedzanych obiektów kulturowych

 

WSKAŹNIK DO OSIĄGNIĘCIA

Realizacja obu wyjazdów edukacyjno-naukowych ma się przyczynić do zrealizowania wskaźnika pomiaru celu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu: „Liczba uczniów, u których wzrosła zdolność do przyszłego zatrudnienia i umiejętności przedsiębiorcze” na poziomie 80 osób.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do opracowania ankiet ewaluacyjnych (pre i post). Ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w dniu podpisania umowy. Ankieta powinna zawierać pytania i odpowiedzi sprawdzające wiedzę zdobytą podczas wyjazdu (seminarium oraz wizyt u przedsiębiorców). Ewaluacje należy przeprowadzić wśród wszystkich uczestników/uczestniczek wyjazdów mając na celu zbadanie powyższego.
Z przeprowadzonej ewaluacji należy sporządzić raport ewaluacyjny.

 

Obowiązkowe punkty wyjazdu edukacyjno-naukowego

Kompleksowe wykonanie dla jednego wyjazdu, takie same punkty dla Wyjazdu I oraz dla Wyjazdu II:

 

1 dzień wyjazdu:

 1. Wyjazd do Warszawy, Czołgistów 5, Lębork, godz. 6:00
 2. W czasie podróży każdy uczestnik wyjazdu edukacyjno-naukowego otrzyma od Wykonawcy wodę mineralną niegazowaną/sok/ice tea (0,5 l); rogalik/słodką bułkę; 1 kanapkę z obłożeniem (tj. bułka pszenna żytnia lub bagietka, wędlina lub ser, sałata, pomidor/ogórek - każda w osobno w opakowaniu foliowym)
 3. Obiad w restauracji typu BIO WAY/McDonalds/KFC lub równoważne – składać się powinna z dania podstawowego i napoju lub zestawu składającego się z kanapki, napoju, frytek/nugettesów/sałatki – każdy uczestnik wyjazdu edukacyjnego zamawia wg własnego życzenia.
 4. Wizyta u wybranego przedsiębiorcy na terenie Warszawy (profile działalności muszą być zgodne z kierunkami nauczania uczestników wyjazdu, wymienionymi w pkt I.1.b oraz w pkt. I.2.b).

Firma musi być co najmniej średnim przedsiębiorstwem, posiadać prestiżową renomę w swojej dziedzinie, wyróżniać się innowacyjnością. Celem wizyt ma być pokazanie uczniom dobrze prosperującego zakładu pracy zgodnego z ich profilem nauczania, poznanie jego specyfiki i sposobu zarządzania/produkcji. Spotkanie ma się przyczynić do zachęcenia uczniów do podjęcia aktywności zawodowej po zakończeniu szkoły zgodnej z ich profilem nauczania, zarówno w formie własnej działalności gospodarczej, jak i podjęcia pracy w roli pracownika.

 1. Kolacja w restauracji typu BIO WAY/McDonalds/KFC lub równoważne – składać się powinna z dania podstawowego i napoju lub zestawu składającego się z kanapki, napoju, frytek/nugettesów/sałatki – każdy uczestnik wyjazdu edukacyjnego zamawia wg własnego życzenia.
 2. Nocleg

 

2 dzień wyjazdu:

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu, w tym:

1) co najmniej 1 posiłek ciepły np.: jajecznica na boczku - 300g/1os. lub parówki - 300g/1os.,

2) co najmniej trzy rodzaje wędlin np.: szynka - 50g /1os., baleron -50g/1os., polędwica - 50g/1os.,

3) co najmniej jeden rodzaj sera, np. gouda - 50g/1os.,

4) przystawki np.: pomidory - 20g, ogórki świeże - 15g/1 os.,

5) napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna, - nieograniczona ilość,

6) pieczywo: bułki, chleb jasny, chleb ciemny – nieograniczona ilość;

7) twaróg z dodatkami – 150g/1os.;

8) mleko i co najmniej 3 rodzaje płatków;

9) owoce, jogurt;

 1. Wyjście do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (zwiedzanie, udział każdego uczestnika w laboratoriach (biologicznym, chemicznym, fizycznym lub robotyce oraz seans 3D w planetarium) lub innego obiektu naukowego, wyposażonego w laboratoria umożliwiającego przeprowadzenie eksperymentów z aktywnym udziałem uczniów
 2. Seminarium/wykład z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości na uczelni wyższej w Warszawie
 3. Obiad w restauracji – obiad 3 składnikowy + napój składać się powinien min. z: zupy (250 ml na osobę), dania podstawowego ziemniaki (lub produktu zastępczego wg uznania uczestników wyjazdu, np. frytki, makaron, ryż itp.), mięsa (lub ryby wg uznania uczestników wyjazdu) + surówka lub warzywa i napój – każdy uczestnik wyjazdu edukacyjnego zamawia wg własnego życzenia. Deser – 1 rodzaj ciasta 140 g na osobę.
 4. Kolacja – obowiązują wytyczne na śniadanie.
 5. Nocleg

 

3 dzień wyjazdu:

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu, w tym:

1) co najmniej 1 posiłek ciepły np.: jajecznica na boczku - 300g/1os. lub parówki - 300g/1os.,

2) co najmniej trzy rodzaje wędlin np.: szynka - 50g /1os., baleron -50g/1os., polędwica - 50g/1os.,

3) co najmniej jeden rodzaj sera np. gouda - 50g/1os.,

4) przystawki np.: pomidory - 20g, ogórki świeże - 15g/1 os.,

5) napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna – nieograniczona ilość,

6) pieczywo: bułki, chleb jasny, chleb ciemny – nieograniczona ilość,

7) twaróg z dodatkami – 150g/1os.

8) mleko i co najmniej 3 rodzaje płatków

9) owoce, jogurt;

 1. Tematyczne poznawanie Warszawy z kierownikiem wycieczki (przewodnikiem), uwzględniając Łazienki oraz Stare Miasto
 2. Muzeum Powstania Warszawskiego – bilety wstępu, oprowadzenie z przewodnikiem (kierownikiem wycieczki)
 3. Obiad w restauracji typu BIO WAY/McDonalds/KFC lub równoważny – obiad/kolacja składać się powinna z dania podstawowego i napoju lub zestawu składającego się z kanapki, napoju, frytek/nugettesów/sałatki – każdy uczestnik wyjazdu edukacyjnego zamawia wg własnego życzenia.
 4. W czasie podróży powrotnej każdy uczestnik wyjazdu edukacyjno-naukowego otrzyma od Wykonawcy wodę mineralną niegazowaną/sok/ice tea (0,5 l); rogalik/słodką bułkę; 1 kanapkę z obłożeniem (tj. bułka pszenna żytnia lub bagietka, wędlina lub ser, sałata, pomidor/ogórek - każda w osobno w opakowaniu foliowym)
 5. Wyjazd do Lęborka

 

 

Obowiązkowe punkty wyjazdu edukacyjno-naukowego mogą ulec przesunięciu pomiędzy trzema dniami wyjazdu, z zastrzeżeniem że wszystkie ww. zostaną zrealizowane. Wszelkie zmiany oraz ich akceptacja wymagają formy pisemnej.

 

Do zadań Kierownika wycieczki - wyjazdu edukacyjno-naukowego (reprezentanta Wykonawcy) należy m.in.:

 • sprawowanie, w imieniu Wykonawcy, opieki nad uczestnikami wyjazdu w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru wyjazdu edukacyjno-naukowego, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
 • informowanie uczestników wyjazdu o wszystkich szczegółach wyjazdu,
 • dbanie o bezpieczeństwo podczas wyjazdu,
 • zapewnienie właściwej i pełnej realizacji programu wyjazdu edukacyjno-naukowego,
 • zorganizowanie „czasu wolnego” uczestników wyjazdu,
 • udzielenie uczestnikom wyjazdu informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej,
 • czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas wyjazdu oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług,
 • pełnienie funkcji negocjatora w przypadku występowania sytuacji konfliktowych w grupie,
 • zgłaszanie Wykonawcy uwag i opinii z przebiegu imprezy,
 • obsługa administracyjna wyjazdu (dokumentacja wyjazdowa, środki finansowe na niezbędne opłaty itd.)
 • opowiadanie o miejscach do których i przez które przejeżdżają uczestnicy wyjazdu

 

Przejazd: Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom/uczestniczkom wyjazdu edukacyjno-naukowego własnymi lub udostępnionymi przez firmę przewozową dwoma autokarami, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób (tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1414 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy, Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 874 z późn. zm.). Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty, m.in. licencję przewoźnika oraz zobowiązać się do zapewnienia dwóch autokarów sprawnych technicznie, posiadających pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Autokary mają posiadać ogrzewanie i klimatyzację. Autokary muszą zabezpieczać ilość miejsc odpowiednią do ilości uczestników. W razie awarii autokaru/autokarów Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w ciągu 1 godziny (w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych). W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni środka transportu oraz kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia Zamawiającego oraz kierownik wycieczki zapewniony przez Wykonawcę. Autokary powinny być odpowiednio oznaczone – zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl

 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszystkie warunki organizatora wycieczek szkolnych oraz zapewnić właściwą opiekę wychowawczą i bezpieczeństwo uczestników zgodnie z:

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jej organizowania i nadzorowania z dnia 21 stycznia 1997 r. ( Dz.U. z 1997 Nr 12, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)

 

Ubezpieczenie: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC wszystkich uczestników wyjazdu edukacyjno-naukowego – stawka nie mniejsza niż 20 000,00 zł na osobę (Zamawiający udostępni Wykonawcy imiona i nazwiska osób uczestniczących w wyjeździe).

 

Na co najmniej dwa dni robocze przed wyjazdem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kserokopie (potwierdzone za zgodność) dokumentów stwierdzające sprawność techniczną autokarów oraz uprawniające każdego z kierowców do kierowania autokarem

- kserokopie (potwierdzoną za zgodność) polisy ubezpieczeniowej zgodnej z ww. warunkami

 

Dodatkowe informacje:

 • Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na wyjazd edukacyjno-naukowy skierowanych przez Zamawiającego uczestników. Uczestnikami wyjazdu edukacyjnego mogą być osoby niepełnosprawne.
 • W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór Karty Wycieczki w celu jej uzupełnienia przez Wykonawcę.
 • W dniu wyjazdu, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia listy obecności uczestników wyjazdu edukacyjnego oraz dostarczenia oryginału po wykonaniu umowy. Wzór listy obecności przekaże Zamawiający.
 • Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.gov.pl) wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych „wychodzących” od Wykonawcy poprzez m.in. odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.
 • Po zakończeniu i potwierdzeniu prawidłowej realizacji wykonania umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wstawionej faktury/rachunku wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami..
 • Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

 

ZAKRES WYKLUCZENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – załącznik nr 2

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe WYJAZD EDUKACYJNY.doc 2015-05-26 14:04:16 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 26.05.2015 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2015 15:22
Liczba wyświetleń: 666