drukuj

2015-05-08 08:57:31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2015


zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-naukowego dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku


 

PO.272.2.16.2015

Lębork, dn. 25.05.2015 r.

 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zapytania ofertowego o sygnaturze PO.272.2.16.2015

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły łącznie dwie oferty.


ZESTAWIENIE OFERT:

 

1.

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Plac Wolności 12 35-073 Rzeszów

Oferta pozostaje bez rozpatrzenia

2.

Sun & More Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 8c
71-467 Szczecin

Cena ofertowa brutto przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia

 

W związku powyższym postępowanie zostało unieważnione.

 


 

 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (według procedury dla zasady konkurencyjności)

Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania wyjazdu edukacyjno-naukowego dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

KODY CPV:

63511000-4 - Organizacja wycieczek

63514000-5 – Usługi świadczone przez przewodników turystycznych

63515000-2 – Usługi podróżne

63516000-9 – Usługi zarządzania podróżą

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa odrębne wyjazdy, w innych (określonych przez Zamawiającego) terminach.

Odrębne wyjazdy dla opiekunów i uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz dla opiekunów i uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

  1. Uczestnicy Wyjazdu I (szkoła PCE-ZSP w Lęborku):
  1. a) ze strony Wykonawcy: jeden kierownik wycieczki spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) oraz kierowca/y w liczbie zgodnej z wymaganiami i przepisami prawa w tym zakresie
  2. b) ze strony Zamawiającego: opiekunowie spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) i uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (profil nauczania uczniów: Technik Logistyk, Technik Budownictwa) - łącznie 50 osób

 

  1. Uczestnicy Wyjazdu II (ZSMI w Lęborku):
  1. a) ze strony Wykonawcy: jeden kierownik wycieczki spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) oraz kierowca/y w liczbie zgodnej z wymaganiami i przepisami prawa w tym zakresie
  2. b) ze strony Zamawiającego: opiekunowie spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.) i uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku (profil nauczania uczniów: Technik Elektryk, Technik Teleinformatyk, Technik Mechanik) - łącznie 50 osób

 

  1. Planowany termin Wyjazdu I: 8, 9, 10.06.2015 r.
  2. Planowany termin Wyjazdu II: 1, 2, 3.06.2015 r.

 

Ww. terminy wyjazdów mogą być zmienione na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona i możliwa do realizacji przez szkołę w terminie do 20.06.2015 r., bez uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę terminów i ich akceptacja wymaga formy pisemnej.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe WYJAZD EDUKACYJNY.doc 2015-05-08 08:57:43 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 08.05.2015 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 13:58
Liczba wyświetleń: 622