drukuj

2015-05-07 09:34:29

Ogłoszenie o naborze na stoanowiska inspektora ds.sportu


Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku

 1. Stanowisko pracy: inspektor – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora ( nie dotyczy obywateli RP);
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – dodatkowo punktowany profil pedagogiczny sportowy, promocja zdrowia )
 • minimum trzy lata pracy ( w tym doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej przy realizacji zadań wynikających z ustaw: o systemie oświaty, o sporcie, Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności leczniczej w zakresie realizacji zadań organu założycielskiego w stosunku do podmiotu leczniczego oraz ochrony i promocji zdrowia – dodatkowo punktowane).
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 • odpowiedzialność i samodzielność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność i terminowość w realizacji zadań, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy i bezkonfliktowość,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • umiejętność profesjonalnego sporządzania pism urzędowych,
 • bardzo dobra obsługa MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,
 • znajomość zagadnień postępowania administracyjnego, krzewienia kultury fizycznej,

 

 1. Przykładowe zadania wykonywane na stanowisku:

 

1) organizowanie i koordynowanie zawodów sportowych w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, we współdziałaniu z Powiatową Rada Sportu,

2) współpraca z Powiatową Radą Sportu w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim,

3) analiza formalna wniosków o przyznanie nagród rzeczowych laureatom konkursów i turniejów sportowych poza PIMS,

4) analizowanie wniosków o Nagrody/Wyróżnienia Starosty Lęborskiego za osiągnięcia sportowe,

5) prowadzenie ewidencji klubów sportowych

6) przygotowanie Gali Sportu i podsumowania roku sportowego w ramach PIMS,

7) aktualizacja portalu sportowego w obszarze PIMS,

8) przygotowanie wniosków o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu sportu i promocji zdrowia,

9) przygotowanie propozycji budżetu oraz analiza i bieżąca realizacja budżetu w zakresie zadań sportowych i promocji zdrowia,

10) przygotowanie projektu dyżurów aptek na terenie powiatu lęborskiego,

11) planowanie i realizacja profilaktycznych badań zdrowotnych,

12) działania profilaktyczne mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej w ramach edukacji prozdrowotnej we współpracy z jednostkami,

13) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz Komisji Rady Powiatu Lęborskiego

14) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu poprzez profilaktykę chorób zakaźnych, nowotworowych, chorób psychicznych, uzależnień   i in.

16) pomoc jednostkom powiatu w przygotowaniu małych grantów na rzecz programów promujących działania edukacyjne, zdrowotne ,

17) obsługa kancelaryjna Powiatowej Rady Oświatowej i współpraca z Radą,

18) przygotowywanie dyplomów okolicznościowych, listów gratulacyjnych i innych związanych z wydarzeniami związanymi z realizacją zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

19) przygotowanie folderów promujących szkoły i innych czynności o charakterze promocji szkół,

20) prowadzenie spraw związanych z realizacja zadań pomocy społecznej we współdziałaniu z PCPR

21) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie spraw merytorycznych

22) realizacja wniosków i uchwał Zarządu i Rady

23) analiza Strategii Powiatu Lęborskiego

24) przygotowanie projektów pism urzędowych zgodnie z zapisami kpa, instrukcją kancelaryjną,

25) pomoc w opracowaniu informacji o stanie oświaty w powiecie lęborskim

26) pomoc przy realizacji uchwał Rady Powiatu w sprawie przyznania stypendiów Starosty współudział przy analizie formalnej wniosków

27) pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych koniecznych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły placówki

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy – na formularzu dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz. 539)

 

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1) praca przy komputerze,

2) praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) praca głównie siedząca.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: kwiecień 2015 – 8,3 %

 

8.Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Lęborku lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. sportu i promocji zdrowia w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych” do dnia 18 maja 2015 r. do godz.14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Lęborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, które spełniły wymagania formalne podany zostanie do wiadomości po ocenie formalnej ofert.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5

Możliwość zatrudnienia – bezpośrednio po ogłoszeniu wyników naboru – pełny wymiar czasu pracy

Wymagane dokumenty, t.j. list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych( t.j. z 2014.poz. 1182 ze zmianami). oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. z 2014.poz. 1202 ze zmianami). Brak podpisanej klauzuli na ww. dokumentach skutkować będzie odrzuceniem oferty.


Lębork, 2015-05-26

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork


inspektor ds. sportu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku
nazwa stanowiska pracy

 

Niniejszym informuję, że postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte na korzyść Pana Krystiana Kuczyńskiego, zamieszkałego w Lęborku, który uzyskał najwyższą ilość punktów ponad wymagane 60 % niezbędnych do zatrudnienia kandydata.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 07.05.2015 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2015 11:48
Liczba wyświetleń: 1618